fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Αριθμός απόφασης 6268/2015
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τον Δικαστή, Φώτιο Βλάχο, Πρόεδρο Πρωτοδικών, τον οποίον όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου και από τη Δικαστική Γραμματέα, Παναγιώτα Στρατικοπούλου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 8 Ιουνίου 2015 για να δικάσει επί της υπ’ αριθμ. κατάθεσης 54402/1070/2015 πράξης του Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιμο, προς αυτεπάγγελτη διόρθωση της υπ’ αριθμ. 2253/2014 απόφασης του Δικαστηρίου αυτού (Τμήματος Οικογενειακού  και Προστασίας Ανηλίκων  που εκδόθηκε επί της από 28-7-2014, με αριθμό κατάθεσης  93611/13229/2014, αγωγής της _________ __________ (______ __________) του ‘_________ εν διαστάσει συζύγου του ________ ___________ του __________ κατοίκου __________ ____________ κατά του ________ _________ του __________ κατοίκου ________ _________ και της ________ _________ του _________, κατοίκου __________ ___________, με την ιδιότητα της προσωρινής ειδικής επιτρόπου του άρρενος ανηλίκου τέκνου της ________ __________ (_________ ______________) του __________ που γεννήθηκε στις 9-7-2014 στην ________ __________ του οποίου δηλώθηκε ως όνομα το «________», οι οποίοι κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας δεν εμφανίστηκαν ούτε εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιο δικηγόρο.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από το άρθρο 315 ΚΠολΔ, ορίζεται ότι αν από παραδρομή κατά τη σύνταξη της απόφασης περιέχονται λάθη γραφικά ή λογιστικά, ή το διατακτικό της διατυπώθηκε κατά τρόπο ελλιπή ή ανακριβώς, το Δικαστήριο που την έχει εκδώσει μπορεί, αν το ζητήσει κάποιος διάδικος ή και αυτεπαγγέλτως, να τη διορθώσει με νέα απόφασή του. Από την πιο πάνω διάταξη προκύπτει ότι η διόρθωση της απόφασης προϋποθέτει, ότι κατά τη σύνταξή της παρεισέφρησαν από παραδρομή σφάλματα, τα οποία οφείλονται σε ασυμφωνία μεταξύ ηθελημένου και του διατυπωθέντος στην απόφαση ή σε μαθηματικό υπολογισμό, ή ότι το διατακτικό διατυπώθηκε από παραδρομή ελλιπώς ή ανακριβώς, ώστε να μην αποδίδεται σε αυτό η διατυπωθείσα στο σκεπτικό βούληση του Δικαστηρίου (βλ. ΑΠ 1400/1980, ΝοΒ 29.691, ΕφΑΘ 8420/1984 Δ. 16.141, ΕφΑΘ 1837/1983, Δ. 15.599). Αντικείμενο της διόρθωσης είναι οι παραδρομές του Δικαστηρίου, υπάρχει δε παραδρομή όταν η διατύπωση της απόφασης δεν αποδίδει αυτό το οποίο πράγματι είχε σκεφθεί το Δικαστήριο κατά τη σύνταξή της (βλ. Κ. Μπέη, ΕρμΚΠολΔ, άρθρο 315, σελ. 1287 και τις εκεί παραπομπές). Τα ανωτέρω σφάλματα πρέπει να είναι πρόδηλα, δηλαδή να προκύπτουν από το σύνολο της απόφασης και των στοιχείων της δίκης, με τα οποία ορίζεται το περιεχόμενο αυτής, από τα πρακτικά, τις προτάσεις και τα λοιπά δικόγραφα των διαδίκων, σε τρόπο ώστε να αποκλείεται η διόρθωση με βάση νέα στοιχεία (βλ. Κ. Μπέη, ό.π., σελ. 1287, ΕφΑΘ 8420/1984 ό.π.). Εξάλλου σε διόρθωση – συμπλήρωση υπόκειται οποιοδήποτε τμήμα της απόφασης, στα προεισαγωγικά, στο σκεπτικό, ακόμη και το διατακτικό αυτής. Περαιτέρω, κατά τις διατάξεις του άρθρου 318 παρ. 1, 2 ΚΠολΔ, η συζήτηση στο ακροατήριο γίνεται κατά τη διαδικασία με την οποία εκδόθηκε η απόφαση που διορθώνεται ή ερμηνεύεται, αφού κληθούν, οκτώ τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συζήτηση, όλοι οι διάδικοι που αναφέρονται στην απόφαση, αν δε τη διόρθωση την προκαλεί το Δικαστήριο αυτεπαγγέλτως, η κλήση των διαδίκων γίνεται με την επιμέλεια της Γραμματείας του Δικαστηρίου. Αν κατά τη συζήτηση δεν εμφανίζεται κάποιος διάδικος που κλητεύθηκε νόμιμα, η διαδικασία προχωρεί σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι, χωρίς να ορίζονται παράβολο και έξοδα ερημοδικίας, δεδομένου ότι δεν επιτρέπεται κατά της απόφασης αυτής ανακοπή ερημοδικίας (άρθρο 319 ΚΠολΔ, βλ. και ΕφΑΘ 1378/1978 ΑρχΝ 29.252).

Από το από 25-5-2015 αποδεικτικό επίδοσης του Ειδικού Φρουρού ________ ___________, προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της από 15-5­2015 κλήσης προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στον __________ __________ του ___________ κάτοικο _________ ________ ομοίως από το από 23-5-2015 αποδεικτικό επίδοσης του Ειδικού Φρουρού ________ _________ , προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της από 15-5-2015 κλήσης προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στην _________ __________ του ___________, κάτοικο ___________ _______ ενώ η _________ __________ (________ _________) του _________ εν διαστάσει σύζυγος του ________ ____________ του __________ κάτοικος __________ ___________ με την από 5-5­-2015 δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της Χρήστου Οικονομάκη που περιέχεται στο φάκελο της δικογραφίας παραιτήθηκε της κλητεύσεως, οι παραπάνω διάδικοι δεν εμφανίστηκαν κατά την εκφώνηση της υπόθεσης κατά τη σειρά του πινακίου και πρέπει να δικαστούν ερήμην. Το Δικαστήριο ωστόσο πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (άρθρ. 318 παρ. 2 ΚΠολΔ).

Με την υπ’ αριθμ. κατάθεσης 54402/1070/2015 πράξη του Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ζητείται η διόρθωση της υπ’ αριθμ. 2253/2014 απόφασης του Δικαστηρίου αυτού (Τμήματος Οικογενειακού Δικαίου), η οποία εκδόθηκε κατά την ειδική διαδικασία των γαμικών διαφορών των άρθρων 592 επ. ΚΠολΔ, διότι από προφανή παραδρομή αναφέρθηκε στο πρώτο φύλλο της απόφασης αυτής ότι εκδόθηκε το έτος 2014 παρόλο που η αγωγή συζητήθηκε στις 23-3-2015 αντί του ορθού ότι εκδόθηκε το έτος 2015 όπως ορθά αναφέρεται στο δεύτερο και το τρίτο φύλλο αυτής. Επομένως η αίτηση διορθώσεως πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και πρέπει να διορθωθεί η υπ’ αριθμ. 2253/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό και να διαταχθεί η σημείωση, κατ’ άρθρον 320 ΚΠολΔ, της παρούσης διορθωτικής αποφάσεως στο πρωτότυπο της αποφάσεως, η οποία διορθώνεται, ως και η αναγραφή στα αντίγραφα, απόγραφα ή αποσπάσματα, της του αριθμού και της ημερομηνίας της διορθωτικής αποφάσεως.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην των αναφερόμενων στη διορθούμενη απόφαση διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση.

Διορθώνει την υπ’ αριθμόν 2253/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήματος Οικογενειακού και Προστασίας Ανηλίκων) ως προς το έτος έκδοσης αυτής που αναφέρεται στο πρώτο φύλλο της απόφασης από το εσφαλμένα αναφερόμενο «2014» στο ορθό «2015».

Διατάσσει τη σημείωση, κατ’ άρθρον 320 ΚΠολΔ, της παρούσης διορθωτικής αποφάσεως στο πρωτότυπο της αποφάσεως, η οποία διορθώνεται, ως και την αναγραφή στα αντίγραφα, απόγραφα ή αποσπάσματα της του αριθμού και της ημερομηνίας της διορθωτικής αποφάσεως.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο, στις 21-10-2015.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία