fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμός 167/2013
Αριθμός απόφασης : 632/15

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Συνεδρίαση της 7/10/2014 Διαδικασία : ΤΑΚΤΙΚΗ

 

Δικαστήριο: Ειρηνοδίκης ΕΛΕΝΗ ΠΑΤΣΗ, Γραμματέας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

Διάδικοι: Ενάγων :             __________  __________  που παραστάθηκε διά της πληρεξουσίου δικηγόρου ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΦΗΚΑ.

Evαγόμενος; __________  __________  που δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

 

Έκθεση Πρακτικών

Η συνεδρίαση έγινε δημόσια στο Ειρηνοδικειακό κατάστημα, κατά την οποία εκφωνήθηκε η υπόθεση από τον/την Ειρηνοδίκη από την σειρά του οικείου εκθέματος/πινακίου και κατά την οποία οι διάδικοι παρέστησαν όπως σημειώνεται παραπάνω.

ΠΙΝΑΚΙΟ 3

__________  __________   Παρίσταται δια Βασιλικής Σφήκα.

__________  __________   Απών. Ισχύει το τεκμήριο της ερημοδικίας. Είμαστε στην Τακτική. Με το αιτούμενο ποσό παρέλκει η εξέταση μάρτυρα. Γιατί αιτείστε 12.000, σύνολο 15.000, το ένα για χρηματική και το άλλο για ηθική βλάβη.

Συζητείται ερήμην εναγομένου.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Από την με αριθμό 4678/1-4-2013 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Πειραιά, Ευφροσύνης Βουγιουκλάκη, που προσκομίζει και επικαλείται ο ενάγων, προκύπτει, ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αγωγής, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νομοτύπως και εμπροθέσμως στον εναγόμενο. Ο τελευταίος όμως, δεν εμφανίστηκε στη δικάσιμο αυτή, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε στη σειρά της από το πινάκιο και, συνεπώς, πρέπει να δικαστεί ερήμην (άρθρο 271 παρ.1 και 2 εδ.β Κ.Πολ.Δ.).

Από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 79 Ν 5960/1933, 914, 297 και 298 ΑΚ, συνάγεται ότι, ο εκδίδων επιταγή σε διαταγή, γνωρίζοντας ότι δεν έχει διαθέσιμα κεφάλαια στην πληρώτρια Τράπεζα, ζημιώνει τον κομιστή από τη μη πληρωμή της επιταγής κατά την εμφάνισή της, παρά τον νόμο, ήτοι εναντίον της διάταξης του άρθρου 79 Ν 5960/1933, που χαρακτηρίζει την πράξη αυτή του εκδότη και ποινικό αδίκημα. Εντεύθεν, είναι υποχρεωμένος, κατά τις διατάξεις περί αδικοπραξιών σε αποζημίωση του κομιστή, διότι η διάταξη αυτή του άρθρου 79 Ν. 5960/1933 έχει θεσπισθεί για να προστατεύσει όχι μόνο το δημόσιο συμφέρον αλλά και το ατομικό συμφέρον του δικαιούχου της επιταγής (ΑΠ 218/62 ΝοΒ 10.801, ΕφΘεσ 1775/91 Αρμ 92.236, ΕφΠειρ 459/91 ΕλλΔνη 33.1503, ΕφΑΘ 3770/90 ΕλλΔνη 31.519). Για τη θεμελίωση της αγωγής αυτής από αδικοπραξία, πρέπει ο ενάγων να επικαλεσθεί ότι ο εκδότης – εναγόμενος εξέδωσε την επιταγή αυτή δόλια, δηλαδή ενώ γνώριζε ότι δεν είχε διαθέσιμα κεφάλαια στην πληρώτρια τράπεζα και το έκδοσης και πληρωμής όπου εμφανίστηκε αυτή εμπρόθεσμος εντός προθεσμίας οκτώ ημερών (βλ ΕφΘες 99 ΔΕΕ /999,423, ΕφΘες 1775/91 Ελλ  24.143.  Περαιτέρω, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρ. 71, 67 και 68 A.Κ το νομικό πρόσωπο ευθύνεται για τις πράξεις ή τις παραλείψεις των οργάνων του. που το αντιπροσωπεύουν, εφόσον η πράξη ή παράλειψη εγινε; κατά την εκτέλεση των καθηκόντων, που τους είχαν ανατεθεί και δημιουργεί υποχρέωση αποζημίωσης, το δε υπαίτιο ολόκληρο ευθύνεται επί πλέον σε ολόκληρο. Ειδικότερα επί έκδοσης ακάλυπτης επιταγής από νομικό πρόσωπο και δη από εμπορική εταιρεία, r υποχρέωση προς αποζημίωση του κομιστή της επιταγής βαθύνει, κατά πρώτο λόγο, εκείνον που εκπροσωπεί το νομικό πρόσωπο, σου με την ιδιότητά του αυτή κ:αι μέσο: στα πλαίσιο  των καθηκόντων, που του έχουν ανατεθεί με το καταστατικό, θέτει την υπογραφή του, ήτοι εκδίδει την επιταγή κάτωθι την ενδείξεως; εκδότης και υπό την εταιρική επωνυμία και κατά δεύτερο λόχο, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, το νομικό πρόσωπο της εταιρείας, αμφοτέρων τούτων (υπογραφέως και νομικού προσώπου) ευρυνόμενων εις ολόκληρον έναντι του κομιστή (βλ. ΕΠειρ 238/97 ΕλΑΔνη 38, 1635, ΒΑ 6922/94 ΑρχΝ ΜΣΤ, 251). Τέλος, εκείνος που έχει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από αδικοπραξία, έχει δικαίωμα να ζητήσει και «εύλογη αποζημυοση», γιο; ηθική βλάβη, που επιδικάζεται από το δικαστήριο, κατά τις προϋποθέσεις του ο,ρθρ. 932 ΑΚ. Η «εύλογη» αποζημίωση για ηθική β’λάβη αφέθηκε στην ελεύθερη εκτίμηση και κρίση του δικάζοντος Δικαστηρίου (ΟλΑΤΙ 13/2002, Νόμος). Η χρηματική ικανοποίηση, για την ηθική βλάβη, δει; αποσυνδέεται από το ανάλογο αυτής προς τα στοιχεία του προσδιορισμού της, .μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η έκταση της βλάβης (All 1349/1993 ΕλλΔνη 35, 1272- Γεωργιάδης- Σταθόπουλος υπ αρθ. 932, II, αριθ.Ι, τόμος IV, σελ, 819), που αφέθηκε στην ελεύθερη εκτίμηση του δικάζοντος δικαστηρίου και δεν καλύπτεται από το πλασματικό τεκμήριο «ομολογίας», που ορίζει ο νόμος, στην περίπτωση που ο εναγόμενος ερημοδικεί και η πραγματική και ιστορική βάση της αγωγής γίνεται εξ αυτού του λόγου δεκτή (ΠπρΑειβ 137/199 7, ΝοΒ 1998. 246).

Στην προκειμένη περίπτωση ο ενάγων, με την κρινόμενη αγωγή του, ισχυρίζεται, ότι ο εναγόμενος, __________  __________  , υπό την ιδιότητά του, ως νομίμου εκπροσώπου και διαχειριστή της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία « __________  ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι, εξέδωσε στον ίδιο τόπο, με φερόμενη ημερομηνία εκδόσεως στις 30/4/2010 δόλια, ήτοι εν γνώσει του ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμα κεφάλαια κατά το χρόνο έκδοσης και πληρωμής, την υπ’ αριθ. 45183070-9 επιταγή της “__________  BANK ΑΕ”, με χρέωση του υπ’ αριθ. __________   λογαριασμού, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία της ως άνω εταιρείας, ποσού 12.000 Ευρώ, σε διαταγή του ενάγοντα, ο οποίος στη συνέχεια, ως λήπτης, την μεταβίβασε με οπισθογράφηση στον __________   __________  , που κατέστη έτσι νόμιμος κομιστή της. Ότι η παραπάνω επιταγή δεν πληρώθηκε, αν και εμφανίσθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στις 7/5/2010 στην πληρώτρια Τράπεζα “__________  BANK ΑΕ”, με αποτέλεσμα να ζημιωθεί ο ενάγων, ο οποίος κατέβαλε- κατόπιν ανάστροφης κυκλοφορίας- ως εξ αναγωγής υπόχρεος το ισόποσο της επιταγής* στον ανωτέρω κομιστή, από την παραπάνω υπαίτια και παράνομη πράξη του εναγομένου, κατά το ποσό της επιταγής. Με βάση το ιστορικό αυτό ζητεί, επικαλούμενος τις περί αδικοπραξιών διατάξεις, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, ως εκδότης της επίδικης επιταγής, να του καταβάλλει, με απόφαση προσωρινά εκτελεστή, το ποσό των 12.000 Ευρώ, καθώς και το ποσό των 3.000 Ευρώ, για χρηματική ικανοποίηση του ενάγοντα, λόγω ηθικής βλάβης, που υπέστη εξαιτίας της προσβολής της επαγγελματικής του φήμης (προσβολή εμπορικής πίστης), με το νόμιμο τόκο από την επόμενη της επιδόσεως της αγωγής και μέχρι της πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεως, να απαγγελθεί εναντίον του εναγομένου προσωπική κράτηση, διάρκειας ενός έτους, ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης της εκδοθησομένης απόφασης, λόγω της αδικοπραξίας που τέλεσε και τέλος, να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην καταβολή των δικαστικών του εξόδων.

Η αγωγή, με το παραπάνω περιεχόμενο και αιτήματος αρμοδίως καθ’υλη και κατά τόπο εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, κατά την τακτική διαδικασία, (άρθρο 7,9 παρ 1, 22 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμα στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 914, 290, 298,346,982,67,68 του ΑΚ40 του Ν 5960/1933, 176, 907, 908 του ΚΠολΔ με εξαίρεση το αίτημα περί απαγγελίας, προσωπικής κράτησης εναντίον του εναγομένου, πρέπει να απορριφθεί, ως νόμο αβάσιμο διότι, σύμφωνα με την υπ αριθ, 120821/1-2-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β: 31 §/’23-2-2(1!)9) αυξήθηκε το κακό των 1,500 ευρώ, που προβλέπεται στην παρ 2 του άρθρου 1047 του ΚΠΟλΔ σε 30,000 ευρώ. Πρέπει επομένως η αγωγή κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, να ερευνηθεί και από την άποψη της ουσιαστικής της βασιμότατος, δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το απαιτούμενο, λόγοι του καταψηφιστικου της αιτήματος,- τέλος δικαστικού ενσήμου,, με τα αναλογούντα ποσοστά,, όπως προκύπτει απο το υπό στοιχείο Σειράς Α’ υπΓ αριθμ 6,    αγωγόσημα, με το επικολληθέντα σε αυτά οικεία ένσημο υπέρ του ΤΝ & Ε.Τ,Α.Α-Τ,Υ,Π,Δ.Α.

Κατά της αγωγής δεν υπάρχει ένσταση, που να εξετάζεται αυτεπαγγέλτως  και για τα γεγονότα, που αναφέρονταν, στο δικόγραφο της, επιτρέπεται η ομολογία. Κατ’ ακολουθία: των ανωτέρω, πρέπει να γίνει αγωγή να γίνει εν μέρει δεκτή, ως ουσιαστικά βάσιμη διότι, εφόσον ο εναγόμενος ερημοδικεί, αποδεικνύοντα ι πλήρως οι πραγματικοί ισχυρισμοί, που περιέχονται στο δικόγραφό της, δεδομένου ότι θεωρούνται ως ομολογημένοι εκ μέρους του ερημοδικαζομένου εναγομένου (άρθρο 29 παρ.3 του Ν. 3994/2011, σε συνδυασμό με τα άρθρα 271 παρ.3, 352 παρ.1 του Κ.Πολ.Δ). Πρέπει συνεπώς να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, υπό την ιδιότητά του, ως νομίμου εκπροσώπου και διαχειριστή της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «__________  ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΆΤΕΣ ΟΕ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εξ έδωσε την επί δίκη επιταγή, να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των 12.000 Ευρώ, ως αποζημίωση ίση με το ποσό της επιταγής, καθώς και 600 ευρώ, κατά την ελεύθερη εκτίμηση του δικαστηρίου, που δεν καλύπτεται από το πλασματικό τεκμήριο «ομολογίας», που ορίζει ο νόμος, στην περίπτωση ερημοδικίας . του εναγόμενου, για «εύλογη χρηματική ικανοποίηση» λόγω ηθικής βλάβης, που υπέστη ο ενάγων εξαιτιάς ‘της προσβολής της εμπορικής πίστης, με το νόμιμο τόκο, από την επομένη της επιδόσεως της αγωγής και μέχρι της πλήρους εξοφλήσεως. Το παρεπόμενο αίτημα για κήρυξη προσωρινώς εκτελεστής της αποφάσεως, πρέπει να γίνει δεκτό, ως προς το οποίο, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, η καθυστέρηση στην εκτέλεσή της θα προκαλέσει στον ενάγοντα σημαντική ζημία (αρ. 908 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.) . Τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντα πρέπει, κατόπιν σχετικού αιτήματος του (άρθρο 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), να επιβληθούν σε βάρος του εναγόμενου, λόγω της ήττας του στην δίκη, όπως ορίζεται, ε ιδικότερα στο διατακτικό(άρθ.17βΚΠολΔ). Τέλος, λόγω της ερημοδικίας, πρέπει να οριστεί το προκαταβλητέο παράβολο, για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικία εκ μέρους του εναγομένου όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του εναγομένου

ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των 190 ευρώ.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των 12600 ευρώ  εκ των 600 ευρώ για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, με το νόμιμο τόκο από την επόμενη της επιδόσεως της αγωγής και μέχρι την εξόφληση.

ΚΗΡΥΣΕΙ την απόφαση προσωρινό εκτελεστή.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εναφόμενο στα δικαστικά έξοδα του ενάγοντα, τα οποία ορίζει στο συνολικό ποσό των 380 ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στο Χαλάνδρι στις 20 Νοεμβρίου 2018, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση, απόντων των διαδίκων και της πληρεξούσιας δικηγόρου του ενάγοντα.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία