fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμός Απόφασης 4914/2015
ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από την Δικαστή  Θωμαή  Κιμισκίδου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών και από τον Γραμματέα Βασίλειο Μαργώνη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 24-11-2014, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της ενάγουσας: …….. ή ….. του ….., κατοίκου Αθηνών, η οποία παραστάθηκε στο ακροατήριο μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της ……….

Του εναγομένου: …….του ………., κατοίκου Αθηνών, ο οποίος παραστάθηκε στο ακροατήριο μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου του ……. Η ενάγουσα ζητεi να γίνει δεκτή η από 12-02-2013 (αριθ. καταθ. 2120 (Γ.Α.Κ.22633)/12-02-2013) αγωγή της, που προσδιορίστηκε για την σημερινή δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, σι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις προτάσεις τους.|

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη αγωγή, η ενάγουσα ζητεί τη λύση του γάμου της με τον εναγόμενο για το λόγο ότι βρίσκονται σε διάσταση, με οριστική πρόθεση διασπάσεως της έγγαμης συμβιώσεως, συνεχώς από την 01-07-201 2, δηλαδή για χρονικό διάστημα, που υπερβαίνει τα δύο έτη, καθώς και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη δικαστική δαπάνη της. Με τέτοιο περιεχόμενο και αίτημα, η αγωγή αρμοδίως και  παραδεκτώς εισάγεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου (άρθρα 17 παρ. 1 όπως προστέθηκε με την παράγραφο 5 άρθρου ό Ν. 4055/2012, ΦΕΚ Α 51 και 22 ΚΠολΔ) για να συζητηθεί κατά την ειδική διαδικασία των γαμικών διαφορών των άρθρων 592 επ. ΚΠολΔ και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1438, 1439 παρ. 3 ΑΚ, η οποία εφαρμόζεται όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 14 του Ν. 3719/2008 (ΦΕΚ A’, 241/26-11-2008), ως εκ του χρόνου ασκήσεως της υπό κρίση αγωγής (άρθρα 14 και 29 του Νόμου αυτού) και 176 ΚΠολΔ. Πρέπει, κατά συνέπεια, να ερευνηθεί και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος, που εξετάστηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου και η κατάθεσή της περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, και από όλα τα έγγραφα που σι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν, σε συνδυασμό με την ομολογία του εναγομένου, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο, κατά τους κανόνες της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, στη Νέα Ιωνία Αττικής στις 20-11-1999, στον IN. ….. (σχετ. ληξιαρχική πράξη γάμου). Από τον γάμο τους απέκτησαν δύο τέκνα, την ……., που γεννήθηκε στις 24-12-2001 και τον ……., που γεννήθηκε στις 26-06-2005.

Μετά το γάμο τους συμβίωσαν μέχρι την 01-07-2012, οπότε η έγγαμη σχέση τους διασπάστηκε, με οριστική πρόθεση διακοπής της έγγαμης συμβίωσής τους, όπως προκύπτει από την κατάθεση της μάρτυρος, σε συνδυασμό και με την ομολογία του εναγομένου. Η διάσταση συνεχίστηκε, έκτοτε, χωρίς διακοπή, έως τη συζήτηση της υπό κρίση αγωγής, χωρίς θέληση να διατηρηθεί ο μεταξύ τους γάμος. Επομένως, με βάση τα ανωτέρω, αποδεικνύεται πλήρως η διάσταση των διαδίκων συζύγων συνεχώς, από διετίας, τουλάχιστον, πριν από τη συζήτηση της ένδικης αγωγής, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1439 παρ. 3 AK, όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 14 του Ν.3719/2008, από αυτήν δε (υπερδιετή διάσταση), τεκμαίρεται αμάχητα ο ισχυρός κλονισμός των μεταξύ τους σχέσεων, κατ’ άρθρο 1439 παρ. 3 AK, χωρίς να ενδιαφέρει ποια περιστατικά οδήγησαν στη φυσική και ψυχική αποξένωσή τους, αρκούντος του γεγονότος ότι αυτή στη συγκεκριμένη περίπτωση, πράγματι, επήλθε (ΑΠ 1117/1999, ΕλλΔικ 2000, 373). Κατ’ ακολουθίαν, η υπό κρίση αγωγή πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσία, και να απαγγελθεί η λύση του μεταξύ των διαδίκων γάμου. Τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφιστούν μεταξύ των διαδίκων, λόγω της συζική τους σχέσης (άρθρο 179 ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή.

ΑΠΑΓΓΕΛΛΕΙ τη λύση του μεταξύ των διαδίκων θρησκευτικού γάμου που τελέστηκε κατά τους Κανόνες της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, στη Νέα Ιωνία Αττικής στις 20-11-1999, στον IN. ………..

ΣΥΜΦΗΦΙΖΕΙ την δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στις 1-8-2015 στο ακροατήριό του σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στην Αθήνα.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κ.Θ.                       Μ.Β.