fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  1903/2012     

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από το Δικαστή Κωνσταντίνο ΑόαμαντόπουΛο, Πρόεδρο Πρωτοδικών, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου και τη Γραμματέα Θεοδώρα Αστέρη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στην Αθήνα, στις 17/9/2012, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Των εναγόντων; 1 ._________  _________  του _________  και της _________  , κατοίκου Χαλανδρίου και 2. _________  _________  του _________  και της _________  , κατοίκου Χαλανδρίου, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από την πληρεξούσια δικηγόρος τους Ελένη Βενιζέλου.

Των εναγόμενων: 1.Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «_________  ΑΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ – ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ» που εδρεύει στη Δάφνη, νόμιμα εκπροσωπούμενη και 2. _________  _________  του _________  , νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «_________  ΑΕ – ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ – ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ», κατοίκου Δάφνης, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Ευάγγελο Ρεγκούτα.

Οι εναγόμενοι ζήτησαν να γίνει δεκτή η από 23-9-2010 αγωγή τους, που κατατέθηκαν στη Γραμματεία αυτού του δικαστηρίου με αριθμό καταθέσεως 5730/2010, προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της Ι7 Σεπτεμβρίου του 2012 και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως αυτής, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις προτάσεις τους.


ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση από 23-9-2010 (υπ’ αριθμ. κατάθ. 5730/2010) αγωγή, οι ενάγοντες _________  _________  και _________  ________ ζητούν να αναγνωρισθεί η ακυρότητα των από 28-7-2010 καταγγελιών των συμβάσεων εργασίας τους και υποχρεωθούν οι εναγόμενοι ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «_________  ΑΕ – ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ – ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ» και _________  _________  , νόμιμος εκπρόσωπος της εν λόγω εταιρίας, να τους καταβάλουν, εις ολόκληρον ο καθένας, τα εξής ποσά : 1) Στην πρώτη εξ αυτών : α) 1.489.67 ΕΥΡΩ για δεδουλευμένες αποδοχές του μηνός Ιουλίου έτους 2010, β) 3.244,50 ΕΥΡΩ για αποδοχές μη ληφθείση αδείας λόγω καταγγελίας και επίδομα αδείας έτους 2010 και γ) 25.956 ΕΥΡΩ για μισθούς υπερημερίας λόγω άκυρης καταγγελίας για το χρονικό διάστημα από τον Αύγουστο του έτους 2010 μέχρι τον Ιούλιο του έτους 2011, επικουρικώς, δε, σε περίπτωση που το Δικαστήριο κρίνει ότι είναι έγκυρη η καταγγελία της σύμβασης εργασίας της, 25.235 ΕΥΡΩ για αποζημίωση απολύσεως, με το νόμιμο τόκο για το μεν ποσό των 25.235 ΕΥΡΩ από την ημέρα της καταγγελίας, ήτοι από 28-7-2010, για τα υπόλοιπα ποσά από την επίδοση της αγωγής μέχρι εξοφλήσεως. 2)Στον .δεύτερο εξ αυτών : α) 931,50 ΕΥΡΩ για επίδομα αδείας έτους 2011, β) 931,50 ΕΥΡΩ για δώρο Πάσχα έτους 2011, γ) 1.863 ΕΥΡΩ για δώρο Χριστουγέννων έτους 2010 και δ) 22.536 ΕΥΡΩ για μισθούς υπερημερίας λόγω άκυρης καταγγελίας για το χρονικό διάστημα από τον Αύγουστο του έτους 2010 μέχρι τον Ιούλιο του έτους 2011, επικουρικώς, δε, σε περίπτωση που το Δικαστήριο κρίνει ότι είναι έγκυρη η καταγγελία της σύμβασης εργασίας του, 15.214,50 ΕΥΡΏ για την αποζημίωση απολύσεως, με το νόμιμο τόκο για το μεν ποσό των 15.214,50 ΕΥΡΩ από την ημέρα της καταγγελίας, ήτοι από 28-7-2010, για τα υπόλοιπα ποσά από την επίδοση της αγωγής μέχρις εξοφλήσεως. Ζητούν, επίσης, να κηρυχθεί η παρούσα απόφαση προσωρινώς εκτελεστή και να απαγγελθεί κατά του δεύτερου εναγόμενου προσωπική κράτηση, ως έμμεσος τρόπος εκτέλεσης της- εκδοθησομένης απόφασης, διάρκειας ενός έτους. Η υπό κρίση αγωγή φέρεται αρμοδίως και παραδεκτώς προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρα 9, 16 αρ. 2, 25 παρ. 2 ΚΠΟλΔ) προκειμένου να εκδικασθεί κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών (άρθρ. 663, 666, 667, 670, 676 ΚΠολΔ), και είναι αρκούντως ορισμένη και νόμιμη, εκτός από το κατωτέρω αναφερόμενο αίτημά της, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 174,180, 648, 649, 655, 341, 345, 346 AK, 3, 5 παρ. 2 N 2112/1920.. 1, 2 παρ. 1 και παρ. 2, 3, 4, 5 παρ. 1, 2 και 3, 6 παρ. 1τ 8 και 9 παρ. 1 Ν 3198/1955, άρθρ. 1 Ν 1082/1980, απόφαση 19040/1981 και 12981/1981 Υπουργού Εργασίας, άρθρ. 3 παρ. 6 Ν 4504/1966, α ν. 539/1945, ν.δ. 4547/1966, 176, 907 και 908 περ. ε ΚΠολΔ. Εξάλλου, οι εναγόμενοι υποβάλλουν με τις προτάσεις τους την ένσταση περί απαράδεκτου της υπό κρίση αγωγής, ισχυριζόμενοι πρέπει να απορριφθεί, επειδή στο δικόγραφό της σωρεύονται δύο αντιφατικές αξιώσεις και, συγκεκριμένα, η αξίωση για επιδίκαση μισθών υπερημερίας λόγω ακυρότητας της καταγγελίας και η αξίωση για αποζημίωση απολύσεως, οι οποίες δεν μπορούν να ασκηθούν σωρευτικώς, καθόσον η μία αποκλείει την άλλη και δεν μπορούν να συνυπάρξουν οι δύο αντίστοιχες υποχρεώσεις του εργοδότη. Η ένσταση αυτή πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη, επειδή με την υπό κρίση αγωγή η σώρευση των προαναφερόμενων αξιώσεων των εναγόντων είναι επικουρική, καθόσον, όπως προεκτέθηκε, οι ενάγοντες ζητούν να τους επιδικασθεί αποζημίωση απολύσεως σε περίπτωση που απορριφθεί η αξίωσή τους για επιδίκαση μισθών υπερημερίας. Παρόλο που οι δύο αυτές αξιώσεις είναι αντιφατικές, είναι επιτρεπτή η επικουρική σώρευσή τους, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρ. 219 παρ. 1 ΚΠολΔ. Θα πρέπει, όμως, να απορριφθεί από τούδε ως μη νόμιμο το αίτημα περί προσωπικής κρατήσεως εις βάρος του δεύτερου εναγομένου. Η παράλειψη του εργοδότη να χορηγήσει στον εργαζόμενο επιδόματα και παροχές που του οφείλει κατά τη σύμβαση εργασίας και το νόμο συνιστά μεν αδίκημα κατά το άρθρο μόνο του ΑΝ 690/45 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 8 Ν 2336/1995, όχι όμως και αδικοπραξία. Αυτό επειδή με την παράλειψη της πληρωμής ο εργαζόμενος δεν χάνει τις καθυστερούμενες αποδοχές και συνακόλουθα δεν υπάρχει ζημία που να έχει αιτία την παραπάνω παράλειψη και να είναι ανορθωτέα κατά τα άρθρα 914, 297-298 ΑΚ, επί των οποίων δεν μπορεί να στηριχθεί σχετική αξίωση αποζημίωσης. Επομένως, για τις απαιτήσεις αυτές δεν μπορεί να διαταχθεί προσωπική κράτηση ως έμμεσος τρόπος εκτέλεσης κατά το άρθρο 1047 παρ. 1 ΚΠολΔ (ΕφΠειρ 117/2003 ΔΕΕ 2003. 1248. Δημ. Σιδέρης «Η ποινική προστασία του μισθού».[α.ν. 690/1945] 2004 σελ. 167 υπ’ αριθμ. 17). Ως προς τα υπόλοιπα αιτήματα της, πρέπει η υπό κρίση αγωγή να εξετασθεί περαιτέρω για την ουσιαστική της βασιμότητα., δεδομένου ότι για το παραδεκτό της συζήτησής της έχει καταβληθεί το προσήκον δικαστικό ένσημο μετά των σναλογούντων υπέρ τρίτων ποσοστών (βλ. υπ’ αριθμ. 323345, 323346 σγωγόσημα και 6Θ7378/20-9-2012 Δικαστικό Ένσημο για δικαιώματα Τ Α.Ν για την πρώτη ενάγουσα και 556207, 379654 αγωγόσημα 697377/20-9- 2012 Δικαστικό Ένσημο για δικαιώματα Τ.Α.Ν για τον δεύτερο ενάγοντα). Να σημειωθεί, επίσης, ότι η υπό κρίση αγωγή έχει ασκηθεί παραδεκτά εντός της εξάμηνης αποσβεστικής προθεσμίας του άρθρου 6 παρ. 2 ν 3198/1955, η οποία λαμβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (άρθρ. 280 ΑΚ, ΟλΑΠ 16/1994 αδημ. ΑΠ 277/2006 ΕλλΔνη 2007. 471), καθόσον ο χρόνος καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, που επικαλούνται οι ενάγοντες, είναι η 28η-7-2010, ενώ η επίδοση της υπό κρίση αγωγής, με την οποία ολοκληρώθηκε η άσκησή της (άρθρ. 215 ΚΠολΔ), έλαβε χώρα στις 13-10- 2010 (βλ. υπ’ αριθμ. 4532/13-10-2010 και 4534/13-10-2010 εκθέσεις επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του πρωτοδικείου Πειραιά Σωτήριο Π. Λεπίδα). ..      … Από τις          ένορκες καταθέσεις      των μαρτύρων          απόδειξης    και ανταπόδειξης, που περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά, και από όλα τα έγγραφα που ο» διάδικοι νομίμως προσκομίζουν και επικαλούνται, αποδεικνύονται τα εξής: Οι ενάγοντες _________  _________  και _________  _________  προσελήφθησαν η πρώτη εξ αυτών την 1-8-1996, ο δεύτερος εξ αυτών στις 4-1-1999, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας από τον δεύτερο εναγόμενο _________  _________  . νόμιμο εκπρόσωπο της πρώτης εναγομένης ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «_________  Α.Ε. – ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ – ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ»,  προκειμένου να  παράσχουν    τις υπηρεσίες τους η μεν πρώτη ενάγουσα ως γραμματέας, ο δε δεύτερος εναγών ως λογιστής. Ο χρόνος απασχολήσεώς τους ορίσθηκε σε 5 ημέρες εβδομαδιαίους επί 8 ώρες ημερησίως. Στις 28-7-2010 οι εναγόμενοι κατήγγειλαν τη σύμβαση εργασίας των εναγόντων, κοινοποιώντας τους τις από 28-7-2010 έγγραφες καταγγελίες σύμβασης εργασίας (βλ. τα αντίγραφα των εν λόγω έγγραφων καταγγελιών που προσκομίζουν οι ενάγοντες), χωρίς, όμως, να τους καταβάλουν αποζημίωση απολύσεως (βλ. την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος των εναγόντων στο ακροατήριο _________    _________  , που περιέχεται στα πρακτικά, η οποία είναι συνάδελφός τους και κατέθεσε ότι ο δεύτερος εναγόμενος «τους έδωσε έγγραφο καταγγελίας της σύμβασης χωρίς αποζημίωση»). Όσα, δε, ισχυρίζονται οι εναγόμενοι με τις προτάσεις τους ότι οι εναγόμενοι παραιτήθηκαν οικειοθελώς από την εργασία τους και ότι οι συμβάσεις εργασίας τους καταγγέλθηκαν «κατά το φαινόμενον και μόνο» δεν αποδείχθηκαν. Πρέπει, επομένως, η ένσταση περί καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος των εναγόντων (άρθρ. 281 ΑΚ), που οι εναγόμενοι υποβάλλουν με τις προτάσεις τους, να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη. Η δε παράλειψη της καταβολής της νόμιμης αποζημίωσης, ήτοι η μη πραγματική καταβολή της, έχει για συνέπεια την ακυρότητα της καταγγελίας (άρθρ. 5 παρ. 3 Ν 3198/1955) με όλες τις συνέπειες που αυτή έχει σχετικά με την εξακολούθηση της λειτουργίας της σχέσης εργασίας (βλ. Κουκιάόη ΕργΔ 1995 σελ. 710, 711). Αν η καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη είναι άκυρη, δεν επιφέρει το καταλυτικό της αποτέλεσμα και η σύμβαση εργασίας θεωρείται ότι δεν λύθηκε. Αυτό σημαίνει ότι ο εργοδότης που δεν δέχεται πια την εργασία του μισθωτού γίνεται υπερήμερος δανειστής, χωρίς να απαιτείται και πραγματική προσφορά. Επιπροσθέτους, ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει στο μισθωτό τους μισθούς του για όσο χρονικό διάστημα παραμένει αυτή η εκκρεμότητα χωρίς να λυθεί με έναν οποιονδήποτε τρόπο («μισθοί υπερημερίας»). Οι μισθοί οφείλονται με αφετηρία έναρξης το χρόνο της καταγγελίας, χωρίς να απαιτείται όχληση (βλ. Κουκιάδη ό.π. σελ. 713-714, ΑΠ 1067/1981 ΕΕΔ 41.29, ΑΠ 272/1989 ΕΕΔ 49.79, ΑΠ 1191/1990 ΕΕΔ 50.261). Στην προκειμένη, δε, περίπτωση, η παράλειψη των εναγόμενων να καταβάλουν τη νόμιμη αποζημίωση απολύσεως στους ενάγοντες κατά την κοινοποίηση των από 28-7-2010 καταγγελιών των συμβάσεων εργασίας τους έχει ως συνέπειες αφενός την ακυρότητα των καταγγελιών (άρθρ. 174, 180 ΑΚ), αφετέρου τη γέννηση της υποχρέωσης των εναγομένων να καταβάλουν στους ενάγοντες μισθούς υπερημερίας για το αιτούμενο με την υπό κρίση αγωγή χρονικό διάστημα από Αύγουστο του έτους 2010 μέχρι και Ιούλιο του έτους 2011. Όσον αφορά στην πρώτη ενάγουσα, οι αποδοχές της κατά το χρόνο, που έλαβε χώρα η καταγγελία, ανέρχονταν σε 2.1163 ΕΥΡΩ μηνιαίως (βλ. τον πίνακα «Ανάλυση Μισθού» στο έγγραφο της καταγγελίας της) και, συνεπώς δικαιούται για μισθούς υπερημερίας το συνολικό ποσό των 25.956 ΕΥΡΩ (2.163 Ε X 12 μήνες του ασκούμενου χρονικού διαστήματος). Όσον αφορά στο δεύτερο ενάγοντα, οι αποδοχές του κατά το χρόνο, που έλαβε χώρα η καταγγελία, ανέρχονταν σε 1.863 ΕΥΡΩ μηνιαίως (βλ. τον πίνακα «Ανάλυση Μισθού» στο έγγραφο της καταγγελίας του) και, συνεπώς, δικαιούται για μισθούς υπερημερίας το συνολικό ποσό των 22.356 ΕΥΡΩ (1.86.3 Ε X 12 μήνες του αιτουμένου χρονικού διαστήματος). Περαιτέρω, δεν αποδείχθηκε ότι οι εναγόμενοι δεν κατέβαλαν το ποσό των 1.489,67 ΕΥΡΩ στην πρώτη ενάγουσα ως υπόλοιπο δεδουλευμένων αποδοχών της για το μήνα Ιούλιο του έτους 2010, καθώς και ότι η πρώτη ενάγουσα δικαιούταν το έτος 2010 να λάβει, μετά την ημερομηνία της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας της, άδεια αναψυχής από τους εναγόμενους. Επίσης, δεν αποδείχθηκε ότι η εναγόμενη δεν κατέβαλε στον δεύτερο ενάγοντα το επίδομα αδείας για το έτος 2011, το δώρο Πάσχα για το έτος 2011 και το δώρο Χριστουγέννων για το έτος 2010. Η κατάθεση του ανωτέρω μάρτυρα των εναγόντων στο ακροατήριο ότι οι εναγόμενοι «οφείλουν μισθούς μέχρι τον Ιούλιο του 2010, δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων, επίδομα αδείας» δεν επαρκεί από μόνη της για να σχηματίσει το Δικαστήριο τη δικανική πεποίθηση ότι οι εναγόμενοι δεν κατέβαλαν στους ενάγοντες τις ανωτέρω αποδοχές και επιδόματα. Πρέπει, επομένως, όσον αφορά στην πρώτη ενάγουσα, να απορριφθούν ως ουσιαστικά αβάσιμα ταο ανωτέρω κονδύλια των 1.489,67 ΕΥΡΩ και το κονδύλιο των 3.224,50 ΕΥΡΩ, που αντιστοιχεί τις αποδοχές μη ληφθείσης αδείας για το έτος 2010, και όσον αφορά στον δεύτερο ενάγοντα, να απορριφθούν ως ουσιαστικά αβάσιμα το κονδύλιο των 931,50 ΕΥΡΩ, που αντιστοιχεί στο επίδομα αδείας έτους 2011, το κονδύλιο των 9.31,50 ΕΥΡΩ, που αντιστοιχεί στο δώρο Πάσχα έτους 201, και το κονδύλιο των 1.863 ΕΥΡΩ, που αντιστοιχεί στο δώρο Χριστουγέννων έτους 2010. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει η υπό κρίση αγωγή να γίνει δεκτή ως κατ’ ουσίαν βάσιμη, να αναγνωρισθεί η ακυρότητα των από 28-7-2010 καταγγελιών των συμβάσεων εργασίας των εναγόντων και να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλουν εις ολόκληρον ο καθένας, στην πρώτη ενάγουσα το ανωτέρω ποσό των 25.956 ΕΥΡΩ και στον δεύτερο ενάγοντα το ποσό των 22.356 ΕΥΡΟ, τα ποσά, δε, αυτά με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρις εξοφλήσεως. Η παρούσα απόφαση πρέπει να κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή μέχρι το ποσό των 13.000 ΕΥΡΩ για καθέναν από τους ενάγοντες, επειδή, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, συντρέχουν εξαιρετικοί προς τούτο λόγοι και η καθυστέρηση στην εκτέλεση δύναται να προκαλέσει σημαντική ζημία στους ενάγοντες που νίκησαν. Τέλος, πρέπει οι εναγόμενοι να καταδικασθούν σε ένα μέρος από τα δικαστικά έξοδα των ενάγοντων λόγω εν μέρει ήττας τους (άρθ. 176 ΚΠολΔ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο διατακτική της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ κατ’ αντιμωλίαν των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ την ακυρότητα των από 28-7-2010 καταγγελιών των συμβάσεων εργασίας των εναγόντων.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τους εναγόμενους να καταβάλουν, εις ολόκληρον ο καθένας, στην πρώτη ενάγουσα το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα έξι ΕΥΡΩ (25.956 Ε) και στον δεύτερο ενάγοντα το ποσό των είκοσι δυο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα έξι ΕΥΡΩ (22.356 Ε), τα ποσά, δε, αυτά με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρις εξοφλήσεως.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση προσωρινώς εκτελεστή μέχρι το ποσό των δεκατριών χιλιάδων ΕΥΡΩ (13.000 Ε) νια καθένα από τους ενάγοντες.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τους εναγόμενους σε ένα μέρος από τα δικαστικά έξοδα των εναγόντων, τα οποία ορίζει στο συνολικό ποσό των οκτακόσιων πενήντα ΕΥΡΩ (850 Ε).

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίασή του στο ακροατήριό του στην Αθήνα στις 30 Νοεμβρίου 2012. χωρίς να είναι παρόντες οι διάδικοι ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος τους.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ