fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός 29713/2011

Ο Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έχοντας υπόψιν την από 7-11-2011 αίτηση

Της εταιρίας με την επωνυμία « _________  και ΣΙΑ Ε.Ε.- ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», που εδρεύει στο Δήμο Φαλήρου Αττικής, επί της οδού _________  και εκπροσωπείται νόμιμα , με Α.Φ.Μ. _________  Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο της Χρήστο Οικονομάκη του Γεωργίου με ΑΜΔΣΠ 2517.

ΚΑΤΑ

Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία « _________   ΑΒΕΕ» η οποία εδρεύει στο Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής, επί της οδού _________  και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. _________  Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών.

Με την οποία ζητούν να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση τα έγγραφα που αναφέρει στην αίτηση τους ήτοι Το από 06/09/2010 ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως που συνήφθη μεταξύ της αιτούσας ως εκμισθώτριας και της καθης ως μισθώτριας, δυνάμει του οποίου η αιτούσα εκμίσθωσε στην καθης επί της Λεωφόρου _________  στο Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής, ένα κατάστημα του ισογείου ορόφου, εμβαδού 136,88 τ.μ. αποτελούμενο από
μία ισόγεια αίθουσα με δύο WC , μετά κλίμακος ανόδου στο άνωθεν αυτού πατάρι εμβαδού 68,86 τ.μ. και την αποκλειστική χρήση του τμήματος του ακαλύπτου χώρου καθώς και η υπό στοιχεία τρία (3) αποθήκη καταστήματος του υπογείου εμβαδού 96,69 τ.μ. και οιυπ’ αριθ. εννέα (9) και δέκα (10) δύο χώροι στάθμευσης του υπογείου εμβαδού 11,75 τ.μ. και 11,75 τ.μ. αντιστοίχως, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει ως κατάστημα εμπορίας πάσης φύσεως ενδυμάτων, απαγορευομένης απόλυτα της ολικής ή μερικής υπομίσθωσης του ή με οποιοδήποτε τρόπο με ή χωρίς αντάλλαγμα παράδοσης της χρήσεως του μισθίου σε τρίτους.

Η διάρκεια της εν λόγω μισθώσεως συμφωνήθηκε για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ετών, και δη από 01/10/2010 έως την 30/09/2022. Κατά τους όρους του μισθωτηρίου συμβολαίου η καθης παρέδωσε, σε δύο ισόποσες δόσεις, στην αιτούσα για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της μίσθωσης το ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων ευρώ (28.000,00 €) όπερ αποτελεί εγγύηση ακριβούς εκπληρώσεως των όρων της εν λόγω συμβάσεως και όπερ θα επιστραφεί στην καθης από την αιτούσα ατόκως κατά την λήξη της μισθώσεως και εφ’ όσον το μίσθιον ευρίσκεται εις ιδίαν καλή κατάσταση εις την οποίαν το παρέλαβε η καθης, εν ενάντια δε περίπτωση η εγγύηση θα καταπέσει υπέρ της αιτούσας, ενώ συμφωνήθηκε ωσαύτως ότι η εγγύηση κατ’ ουδεμία περίπτωση δύναται να συμψηφισθή προς το μίσθωμα.

Το μηνιαίο μίσθωμα ορίσθηκε στο ποσό των επτά χιλιάδων Ευρώ (7.000,00 €) με υποχρέωση της καθής να καταβάλει αυτό εις την αρχή και το πρώτο τριήμερο εκάστου μισθωτικού μηνός στην αιτούσα και δη στην Τράπεζα _________  BANK στον με αρ. 174­002101-039456 λογαριασμό. Συμφωνήθηκε δε ότι η καταβολή του μισθώματος θα αποδεικνύεται μόνον δια αντιγράφου παραστατικού της καταθέσεώς του στον ως άνω λογαριασμό της αιτούσας, παντός ετέρου αποδεικτικού μέσου και αυτού έτι του όρκου. Επιπλέον συμφωνήθηκε ότι μετά το δεύτερο έτος μίσθωσης, το μίσθωμα θα υπολογίζεται με ανατιμαριθμική προσαρμογή. Περαιτέρω, συμφωνήθηκε ότι η καθης, ως μισθώτρια υποχρεούται να καταβάλλει και αναλογούν χαρτόσημο εκ 3,6% τέλους της παρούσης μισθώσεως στην αιτούσα.

Το εν λόγω μισθωτήριο κατατέθηκε αρμοδίως και προσήκοντος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και δη στη Δ.Ο.Υ Παλαιού Φαλήρου, με αρ. 6518/07-09-2010. Η καθης, από δυστροπία και μόνο συνεχώς και επανειλημμένος και παρά του ότι κάνει προσήκουσα, ανενόχλητη, ανεμπόδιστη και ακώλυτη χρήση του μισθίου, δεν έχει καταβάλλει τα μισθώματα των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου του έτους 2011 και κατά συνέπεια οφείλει στην αιτούσα το ποσό των [3 μήνες X 7.000)= 21.000 ευρώ καθώς και το αντίστοιχο αναλογούν χαρτόσημο τριών μηνών [3 μήνες X (7.000 X 3,6% =252 ευρώ αναλογούν χαρτόσημο για κάθε μήνα=] 756 ευρώ και συνολικά (21.000 ευρώ + 756 ευρώ=) 21.756 ευρώ. Όπως προκύπτει επομένως, το συνολικό ποσό της οφειλής της καθης προς την αιτούσα ανέρχεται σε (21.000 + 756 =) 21.756 ευρώ. Επειδή κατά συνέπεια η καθης τυγχάνει υπερήμερη ως προς την καταβολή των ως άνω μισθωμάτων (και του αναλογούντος χαρτοσήμου). Η αίτηση αυτή είναι νόμιμη κατά άρθρο 623 επ. του ΚΠολΔ., 66 του Εισ.Ν. ΚΠολΔ , 574 και 595 του ΑΚ αποδεικνύεται δε από το προσκομιζόμενο και νόμιμα θεωρημένο από την αρμοδία ΔΟΥ μισθωτήριο που προσκομίζεται νόμιμα. Πρέπει, συνεπώς να γίνει δεκτή και κατά ουσία , όπως ορίζεται στο διατακτικό δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ποσοστά υπέρ ΤΝ και ΤΠΔΑ και γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής Δ.Σ.Α. (αρ. διπλ. 17663630).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση

Διατάσσει την καθης η αίτηση να καταβάλει στην αιτούσα το συνολικό ποσό των 21.756 ευρώ ήτοι

Α. τα συμφωνηθέντα μισθώματα των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου του έτους 2011 άρα συνολικά (3 μήνες X 7.000)= 21.000 ευρώ,

Β. το αναλογούν χαρτόσημο (7.000 X 3,6%=) 252 μηνιαίως για τους δύο ανωτέρω μήνες και κατά συνέπεια για αναλογούντα χαρτόσημα των ανωτέρω μηνών (3 μήνες X 252 ευρώ για κάθε μήνα=) 756 ευρώ με το νόμιμο τόκο από της επομένης της λήξεως της προθεσμίας για την καταβολή κάθε μισθώματος έως την εξόφληση, καθώς και 357 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα.

Σημειώνεται ότι η καθης η αίτηση έχει δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής αυτής μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την επίδοση της.

Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα στις 20/12/2011.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία