fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός Απόφασης 4430/2004

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Ο Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Πρωτοδίκη Νικολόπουλος Αθανάσιος.

Έχοντας υπόψη την από 19-7-2004 αίτηση της εταιρίας με την επωνυμία «_______   ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» , η οποία εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής , στην οδό _______  και εκπροσωπείται νόμιμα, που υπογράφεται από την πληρεξούσια δικηγόρο της Τούντα Μαρίνα.

ΚΑΤΑ

Της εταιρίας με την επωνυμία «_______  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός _______  και εκπροσωπείται νόμιμα.

Με την οποία ζητεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση τους τίτλους που αναφέρει στην αίτησή της.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η αιτούσα επιδιώκει να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση τους τίτλους που αναφέρει ήτοι εννέα (9) μεταχρονολογημένες επιταγές εκδόσεως της καθής της Τράπεζας «_______  Α.Ε.» [Κατάστημα _______  ], με 66255830-8 , 66255821-9 , 66255831-6 , 66255826 – 0, 6625832-1,  66255833 – 2, 66255834 – 1, 66255835-9 και 66255836-7 αντίστοιχα και με ημερομηνία 20-7-2004, 10-8-2004, 31-8-2004, 10-9-2004, 30-9-2004, 31-10-2004, 30-11-2004, 31-12-2004 και 31-1-2005 αντίστοιχα ποσού 100.000 ευρώ και εκάστη εκ των πρώτης, τρίτης,  πέμπτης, έκτης,

έβδομης, όγδοης και ένατης, ποσού 14.000 ευρώ η δεύτερη εξ αυτών και ποσού 15.000 ευρώ εξ αυτών, σε διαταγή όλες «_______   Α.Ε.» σε χρέωση του με αριθμό _______  λογαριασμού που τηρούσε στην πληρώτρια τράπεζα η καθής.

Κατά συνέπεια, των εν λόγω επιταγών η αιτούσα ετύγχανε νόμιμη κομίστρια ως λήπτρια και εις διαταγήν δικαιούχος.

Με την ως άνω ιδιότητα της η αιτούσα παρέδωσε τις ως άνω επιταγές με πληρεξουσιοδοτική οπισθογράφηση, στον υπάλληλο της κ. _______  _______  του _______  για να προβεί στην είσπραξη αυτών εμφανίζοντας τες για πληρωμή στην πληρώτρια τράπεζα για λογαριασμό της αιτούσας, και αυτός τις εμφάνισε προς πληρωμή την 16-7-2004 στην τράπεζα με την επωνυμία «_______  Α.Ε.» (Κατάστημα _______  ) αλλά δεν πληρώθηκαν λόγω ελλείψεως αντίστοιχων διαθεσίμων κεφαλαίων όπως εξακριβώθηκε μετά τον έλεγχο του λογ/σμού του εκδότη μέσω του κεντρικού υπολογιστού και κατόπιν δεσμεύσεως του λογαριασμού βάσει εγγράφου ΣΔΟΕ αρ. πρωτ. ΕΜΠ 2602/Υ2Ν/13-7- 2004, όπως αυτό βεβαιώνεται από την από 16-7-2004 βεβαίωση της ως άνω τράπεζας στο σώμα εκάστης εκ των ως άνω επιδίκων επιταγών, με αποτέλεσμα να σφραγιστούν και να επιστραφούν από τον ως άνω ί υπάλληλο στην αιτούσα σφραγισμένες.

Επειδή κατά συνέπεια η αιτούσα τυγχάνει νόμιμη κομίστρια αυτών ως λήπτρια αφού της επιστράφηκαν από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της και μετά την σφράγιση τους.

Η αίτησή της είναι νόμιμη κατά το άρθρο 632 επ. ΚπολΔ και ν. 5960/1933 «περί επιταγής» και αποδεικνύεται από τις προσκομιζόμενες και νόμιμα χαρτοσημασμένες επιταγές .

Πρέπει συνεπώς να γίνει δεκτή και κατά ουσία όπως ορίζεται στο διατακτικό, δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ποσοστά υπέρ ΤΝ και ΤΠΔΑ και γραμμάτιο προεισπράξεως δικηγορικής αμοιβής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση .

Διατάσσει την καθής να καταβάλλει στην αιτούσα δια το κεφάλαιο των ως άνω επιταγών εφτακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες (729.000) ευρώ και όλα αυτά τα ποσά νομιμότοκα από την επομένη της προς πληρωμή εμφανίσεως εκάστης εξ αυτών έως την εξόφληση για τα δικαστικά έξοδα εκδόσεως της διαταγής πληρωμής.

Σημειώνεται ότι η καθής η αίτηση έχει δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής αυτής μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την επίδοση της .

Εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στις 23/7/ 2004

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία