fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

AΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1358/2012

ΓΑΚ: 421/2012
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ
ΤΟΥ 32ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ συνήλθε στις 14 Φεβρουάριου 2012, με γραμματέα τον Δημήτριο Κοντοδήμο, δικαστικό υπάλληλο,

γ ι α να κρίνει την αίτηση αναστολής με ημερομηνία κατάθεσης 9-1-2012, της _______  _______  , κάτοικου Εκάλης Αττικής (οδός _______ ), που εκπροσωπήθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου Οικονομάκης Χρήστος.

κατά του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Κηφισιάς.

Αφού μελέτησε τη δικογραφία
Σκέφθηκε κατά το νόμο

Επειδή με την κρινόμενη αίτηση, για την οποία καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο ( βλ. το υπ’αριθμ. 1234344/13-3-2012 σειράς Α’ ειδικό έντυπο παράβολου), ζητείται παραδεκτώς η αναστολή εκτέλεσης της 39/18-10-2011 πράξης επιβολής προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, με την οποία επιβλήθηκε, σε βάρος της απούσας, πρόστιμο ύψους 900 ευρώ, λόγω υποβολής ανακριβούς δήλωσης φόρου εισοδήματος το έτος 2004. Την αναστολή εκτέλεσης της ανωτέρω πράξης, ζητά η αιτούσα, κατ’ ορθή ερμηνεία του δικογράφου, κατά το βεβαιούμενο ποσοστό 50% και μέχρι τη δημοσίευση οριστικής απόφασης επί της προσφυγής που άσκησε κατ’ αυτής ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου (ΓΑΚ 34368/2011).

Επειδή, η αιτούσα, κατά της προσβαλλόμενης πράξης άσκησε την ανωτέρω προσφυγή, με την οποία ζητά την ακύρωση, άλλως την τροποποίησή της, ισχυριζόμενη ότι δεν προέβη σε υποβολή ανακριβούς δήλωσης φόρου εισοδήματος για το έτος 2004, προβάλλοντας ισχυρισμούς που αφορούν αφενός στον υπολογισμό από τη φορολογική αρχή των τεκμηρίων δαπανών διαβίωσης, ιδίως, αυτοκινήτου, καρτών και απόκτησης ακινήτου και αφετέρου, αιτιάσεις για παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας και για έλλειψη αιτιολογίας της προσβαλλόμενης απόφασης. Με την κρινόμενη αίτηση, η αιτούσα ισχυρίζεται πως η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης θα επιφέρει σε αυτήν ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη και θα χάσει τη μοναδική της κατοικία, λαμβανομένου υπόψη ότι σε βάρος της έχει επιβληθεί από την ανοπέρω Φορολογική Αρχή, το ίδιο με την προσβαλλόμενη πράξη πρόστιμο, για τα έτη 2002-2007, καθώς και πρόσθετος φόρος για τα οικονομικά έτη 2008, 2009 και 2010, ύψους 167.044,62 ευρώ, 180.189,60 ευρώ και 276.708,33 ευρώ, αντίστοιχα. Προς απόδειξη των ανωτέρω, η αιτούσα προσκομίζει:

1)Αντίγραφο του 11.312/1-3-2006 συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτου της συμβολαιογράφου, Δέσποινας Μιχαηλίδου Πριμικύρη, με το οποίο η αιτούσα απέκτησε, με δάνειο που έλαβε από την τράπεζα _______ , το ακίνητο επί της οδού _______  στην Εκάλη, όπου και διαμένει, αξίας 972.000 ευρώ,

2)ακριβές αντίγραφο του 491/21-9-2009 πιστοποιητικού του Υποθηκοφύλακα Ν. Ερυθραίας, σύμφωνα με το οποίο επί του ιδίου, ως άνω, ακινήτου, έχουν εγγράφει, κατά της αιτούσας, δύο προσημειώσεις υπέρ της «ΤΡΑΠΕΖΑ (_______ ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και της «_______  ΑΕ», για 1.480.000 ευρώ και 1.000.000 ευρώ, αντίστοιχα, 3) αντίγραφο της πρώτης επαναληπτικής περίληψης της 835/2011 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης του ενλόγω ακινήτου στην Εκάλη, του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών, Ιω. Βασιλείου Καραμπούλη, για οφειλόμενο ποσό 10.754,58 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων εκτέλεσης, και 4)ακριβές αντίγραφο βεβαίωσης αποδοχών που καταβλήθηκαν για σύνταξη από 1.1.2010 έως 31.12.2010, του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων (Ο.Α.Ε.Ε.), σύμφωνα με την οποία οι συντάξεις έτους που καταβλήθηκαν από το παραπάνω Ταμείο στην αιτούσα ανήλθαν σε 2.518,16 ευρώ.

Επειδή, ενόψει των ανωτέρω, το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λόγοι της προσφυγής δεν είναι προδήλως βάσιμοι, καθόσον απαιτείται έρευνα του πραγματικού και νομικού μέρους της υπόθεσης, με αποτέλεσμα να μην καθίσταται πρόδηλη η έκβαση της δίκης, καθώς και ότι πέραν της προαναφερθείσας βεβαίωσης αποδοχών σύνταξης, η αιτούσα κανένα άλλο επίκαιρο στοιχείο προσκομίζει σχετικά με τα εισοδήματά της, ιδίως, πρόσφατη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή εκκαθαριστικό σημείωμα, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο σχηματισμός κρίσης για τη συνολική παρούσα οικονομική κατάσταση στην οποία αυτή βρίσκεται, κρίνει ότι η αιτούσα δεν απέδειξε ανεπανόρθωτη βλάβη προερχόμενη από τη λήψη αναγκαστικών σε βάρος της μέτρων είσπραξης (άρθρο 202 §§1,2 Κ.Δ.Δ., όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 34 του ν. 3900/2010, Α’213), και, επομένως, δεν συντρέχει νόμιμος λόγος χορήγησης της αιτούμενης αναστολής.

Επειδή, κατ’ ακολουθία, η αίτηση πρέπει να απορριφθεί και να καταπέσει υπέρ του Δημοσίου το Δημοσίου το καταβληθέν παράβολο σύμφωνα με το άρθρο 277 § 9 εδ. α’ του Κ.Δ.Δ.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την αίτηση.

Διατάσσει να καταπέσει το παράβολο υπέρ του Δημοσίου. Η απόφαση εκδόθηκε στην Αθήνα στις 29-3-2012.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ                                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία