fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 Αριθμός 4067/2005
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ευσταθία Αδαμοπούλου, την οποία  όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών , χωρίς την σύμπραξη Γραμματέως.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 14-6-2005 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ :

Της αιτούσας: _________  _________  του _________ , κατοίκου Αθηνών, οδός _________ που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξουσία δικηγόρο της Μαρίνα Τούντα.

Των καθ΄ ων η αίτηση:          1. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία _________  Ανώνυμη Εταιρία και τον διακριτικό τίτλο «_________ ”, που εδρεύει στην Αθήνα ( οδός _________ ) με αριθμό ΜΑΕ _________ και ΑΦΜ   _________ Αθηνών , όπως εκπροσωπείται νόμιμα (πρώην “_________ ”) ως καθολικής διαδόχου της πρώην “_________  Α.Ε.” με αριθμό _________ λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση της δεύτερης από την Τράπεζα με την επωνυμία “_________ Α.Ε.” και αλλαγής της επωνυμίας της , σε “_________ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”  και με αριθμό ΜΑΕ _________ , που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. Κ2-3055/1999 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και καταχωρήθηκε την 12-3-1999 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (ΦΕΚ 1503/99 , Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), η δε απορροφηθείσα Τράπεζα με την επωνυμία “_________ A.E.” και με αριθμό _________ , είχε εν τω μεταξύ συγχωνευθεί με την εκ μέρους της απορρόφηση της πρώην Τράπεζας «_________ Α.Ε.» που εγκρίθηκε με την υπ΄  αριθμ. Κ2-9312/1997 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και καταχωρήθηκε την 10-10-1997 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (ΦΕΚ 7224/97, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ»), που δεν εμφανίστηκε, 2. Της _________ _________ ,  κατοίκου Αθηνών, οδός _________ , που δεν εμφανίστηκε .

Η αιτούσα με την από 6-6-2005 αίτηση της (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) που κατατέθηκε με αύξοντα αριθμό 5201/2005, ζήτησε όσα αναφέρονται σ΄  αυτή.

Για την προκείμενη συζήτηση της αίτησης και μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από την σειρά του οικείου εκθέματος το δικαστήριο αφού:


Άκουσε όσα αναφέρθηκαν κατά τη συζήτηση.
Μελέτησε τη δικογραφία
Σκέφτηκε σύμφωνα με τον νόμο

Με την κρινόμενη αίτηση η αιτούσα ζητά να ανατραπεί η αναγκαστική κατάσχεση που έχει επιβληθεί υπέρ της πρώτης των καθ΄ ων , στα περιγραφόμενα ακίνητα της ιδιοκτησίας της , διότι από την επιβολή της παρήλθε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους , χωρίς να επακολουθήσει πλειστηριασμός.

Η αίτηση αρμόδια φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου με την ειδική διαδικασία των άρθρων 686 επ. του ΚΠολΔ , είναι δε νόμιμη , στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1019 και 997 παρ. 5 ΚΠολΔ. και πρέπει να εξετασθεί κατά ουσίαν ερήμην των καθ΄ ων, οι οποίοι δεν εμφανίσθηκαν στο δικαστήριο κατά την εκφώνηση της υπόθεσης , αν και κλητεύθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα όπως προκύπτει από τις με αριθμούς 8893/9-6-2005 και 8894/9-6-2005 εκθέσεις επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Πειραιά Σταυρούλας Τζεφεράκου , που προσκομίζει η αιτούσα.

Από τα έγγραφα που προσκομίζονται και από όλη γενικά τη διαδικασία , πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα:

Δυνάμει της υπ΄ αριθμό 847/26-10-1994 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Γεωργίου Κηπουρά η «_________ Α.Ε.» η οποία απορροφήθηκε και συγχωνεύτηκε με την πρώτη των καθ΄ ων επέβαλε αναγκαστική κατάσχεση επί των περιγραφόμενων στην έκθεση και την αίτηση ακινήτων της οφειλέτριας και δεύτερης των καθ΄ ων , και συγκεκριμένα επί του ½ εξ αδιαιρέτου της ψιλής κυριότητας 1) του υπό στοιχεία Κ ΙV καταστήματος που βρίσκεται στο ισόγειο της επί της Λ. _________ πολυκατοικίας και του παραρτήματός του ήτοι της υπό στοιχεία Κ – ΙV υπόγειας αποθήκης  και 2) Του υπ΄ αριθμό 1 διαμερίσματος του δώματος (ταράτσας) που βρίσκεται στην ίδια ως άνω πολυκατοικία όπως αυτά περιγράφονται λεπτομερώς. Ακολούθως με το υπ΄ αριθμό  849/1994 πρόγραμμα δηλοποίησης δημόσιου αναγκαστικού πλειστηριασμού  του ίδιου δικαστικού Επιμελητή τα ανωτέρω ακίνητα εκτέθηκαν σε αναγκαστικό πλειστηριασμό που είχε ορισθεί για τις 11-1-1995  πλην όμως αυτός ο πλειστηριασμός ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών και επαναπροσδιορίσθηκε για τις 8-3-1995 με το υπ΄ αριθμό  861/95 Α΄ επαναληπτικό πρόγραμμα του ίδιου ως άνω δικαστικού Επιμελητή. Ωστόσο ο

πλειστηριασμός δεν διενεργήθηκε ούτε μετά τη νέα ημερομηνία, αλλά και δεν επαναλήφθηκε έκτοτε (βλ. την υπ΄ αριθμό πρωτ/λου 2424/14-6-2005 έγγραφη βεβαίωση της επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου , Συμ/φου Ιορδάνας Μορφονιού). Η αιτούσα εξάλλου δυνάμει και της υπ΄ αριθμό 6408/15-2-1995 Περίληψης Κατακυρωτικής Έκθεσης Ακινήτου της συμ/φου Καλλιθέας Ιορδάνας Μορφονιού  απέκτησε το ½ εξ αδιαιρέτου της ψιλής κυριότητας και ολόκληρη την επικαρπία των παραπάνω ακινήτων. Ακολούθως δε με τα υπ΄ αριθμό 13378/30-1-2003 και 13480/1-7-2003 συμβόλαια αγοράς του Συμ/φου Πειραιώς Αναστ. Αθανασόπουλου, που έχουν μεταγραφεί νόμιμα , αγόρασε το ½ εξ αδιαιρέτου της ψιλής κυριότητας των ίδιων ως άνω , καταστήματος και διαμερίσματος αντιστοίχως. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο απέκτησε τις εν λόγω οριζόντιες ιδιοκτησίες , κατά πλήρη κυριότητα και ως εκ τούτου , έχει έννομο συμφέρον να ζητήσει την άρση της αναγκαστικής κατάσχεσης που βαρύνει τα ακίνητά της και έχει εγγραφεί στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών στις 2-11-1994 υπέρ της «_________ Α.Ε.» , αφού από της επιβολής της παρήλθε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους χωρίς να διενεργηθεί πλειστηριασμός.

 

ΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην των καθ΄ ων.

Δέχεται την αίτηση.

Διατάσσει την ανατροπή της αναγκαστικής κατάσχεσης που έχει επιβληθεί με την υπ΄ αριθμό 847/26-10-1994  έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Γεωργίου Κηπουρά  επί των ακινήτων της αιτούσας που περιγράφονται στην αίτησή και στο σκεπτικό της παρούσας , ήτοι επί του ½ εξ αδιαιρέτου  της ψιλής κυριότητας α) του υπό στοιχεία Κ ΙV ισογείου καταστήματος και του παραρτήματος (της υπό στοιχεία Κ – ΙV υπόγειας αποθήκης)  και β) του υπ΄ αριθμό 1 διαμερίσματος του δώματος (ταράτσας) που βρίσκονται στην Αθήνα και στην επί της Λεωφ. _________ πολυκατοικίας.

Κρίθηκε αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στις 13 Ιουλίου 2005 .

Η  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                     ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ