fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Αριθμός Αποφάσεως 3966/2006
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Αργυρούλα Νικολακούδη, Πρωτόδικη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Πρωτοδικείου και από τη Γραμματέα Ευαγγελία Παπαθεοδώρου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 17 Μαΐου 2006, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του καλούντος- κυρίως ενάγοντας _______ _______  του _______ , κατοίκου Λαυρίου, οδός _______ , ο οποίος παραστάθηκε με την Πληρεξούσια Δικηγόρο Μαρία Τούντα.

Των καθ’ ών η κλήση- εναγομένων- παρεμπιπτόντως εναγομένων: 1) _______ _______ του _______ και της _______ , κατοίκου Θορικού Λαυρίου, ο οποίος παραστάθηκε με τον Πληρεξούσιο Δικηγόρο Αναστάσιο Παντελή, 2) _______ _______ του _______ και της _______ , κατοίκου Παιανίας Αττικής, οδός _______ , η οποία παραστάθηκε με τον Πληρεξούσιο Δικηγόρο Νίκο Κωνσταντόπουλο και 3) του καθ’ού η Κλήση – εναγόμενου- παρεμπιπτόντως ενάγοντος ΝΠΙΔ με την επωνυμία «_______ », που εδρεύει στην Αθήνα, οδός _______ και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο εκπροσωπήθηκε από τον Πληρεξούσιο Δικηγόρο Κώστα Ασαριώτη.

Ο κυρίως ενάγων και το παρεμπιπτόντως ενάγον ζήτησαν να γίνουν δεκτές α) η-από 2-4-2001 κύρια αγωγή και η σίτο 25-5-2001 αντίστοιχα παρεμπίπτουσα, που κατατέθηκαν στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμούς 2906/2-4-2001 και 4586/28-5-2001 αντίστοιχα, προσδιορίστηκαν για τις 31-1-2002 και γράφτηκαν στο πινάκιο.

Επ’ αυτών εκδόθηκε η 1865/2003 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, με την οποία συνεκδικάστηκαν και διατάχθηκε η επανάληψη της συζήτησης κατ’ άρθρο 254 ΚΠολΔ, προσκειμένου να εμφανιστεί αυτοπροσώπως ο κυρίως ενάγων ενώπιον του Δικαστηρίου για την παροχή διασαφήσεων.

Ήδη, η υπόθεση φέρεται προς περαιτέρω συζήτηση με την από 16-2-2006 Κλήση του κυρίως ενάγοντος κατά των λοιπών διαδίκων, η οποία κατατέθηκε με αριθμό 1606/17-2-2006, προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρει στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι Πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις προτάσεις τους.


ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την από 16-2-2006 κλήση (αριθ.έκθ.κατ. 1606/17-2-2006) του _______ _______  του _______  κατά των 1) _______ _______ του _______ , 2) _______ _______ του _______ και 3) ΝΠΙΔ με την επωνυμία «_______  » νομίμως φέρονται προς περαιτέρω συζήτηση α) η από 2-4-2001 (αρ.έκθ.κατ 2906/2-4-2001) κύρια αγωγή του καλούντος κατά των καθ’ών η κλήση καθώς και β) η από 25-6-2001 (αριθ.έκθ.κατ. 2586/2001) παρεμπίπτουσα αγωγή του τρίτου των καθ’ ών ή κλήση Επικουρικού Κεφαλαίου κατά των λοιπών καθων η κλήση, ο, οποίες συνεκδ,κάστηκαν ερήμην του κυρίως ενάγοντας με την 1865/2003 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, με την οποία διατάχτηκε η επανάληψη της συζήτησης προκειμένου να  εμφανιστεί αυτοπροσώπως ο ενάγων της κύριας _____  ____ για την  υποβολή ερωτήσεων και παροχή διασαφήσεων, οι οποίες ήδη παρασχέθηκαν κατά την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Με την κρινόμενη κύρια αγωγή ο εναγών ισχυρίζεται ότι ο πρώτος εναγόμενος, οδηγώντας το με αριθμό κυκλοφορίας _______  αυτοκίνητο, μάρκας Fiat, χρώματος μαύρου, ιδιοκτησίας της δεύτερης, το οποίο ήταν ανασφάλιστο και επομένως υπόχρεο για αποζημίωση λόγω υλικών ζημιών και σωματικών βλαβών που ‘ θα προκληθούν κατά την οδήγησή του είναι και το τρίτο κυρίως εναγόμενο, προκάλεσε αττό υπαιτιότητά του, και κάτω από τις ιστορούμενες συνθήκες, υλικές ζημιές στη με αριθμό κυκλοφορίας ,_______ δίκυκλη μοτοσικλέτα κυριότητας του, καθώς και τον τραυματισμό του. Με βάση το παραπάνω ιστορικό ζητά να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, εις ολόκληρον έκαστος, να του καταβάλουν το συνολικό ποσό των 7.676.748 δρχ., ως αποζημίωση για την αποκατάσταση· της θετικής και αποθετικής ζημίας του και ως χρηματική ικανοποίηση λόγου της ηθικής βλάβης που υπέστη, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της ένδικης αγωγής μέχρι την εξόφληση, να κηρυχθεί η παρούσα ττροσωρινώς εκτελεστή και να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην πληρωμή των δικαστικών του εξόδων. Με το περιεχόμενο αυτό η αγωγή, για το αντικείμενο της οποίας καταβλήθηκε το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τις υπέρ τρίτων προσαυξήσεις (βλ. τα αγωγόσημα με αριθμούς 51262, 51283, 51264 με τα επικολληθέντα σε αυτά ένσημα ΤΠΔΑ καθώς και το 544255/2006 γραμμάτιο είσπραξης του ΤΝ) παραδεκτώς και αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού (άρθρα 14 παρ. 1 εδαψ. αζ 16 περ. 12, 22, 25 παρ. 2 του ΚΠολΔ) κατά την ειδική διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 681α ΚΠολΔ σε συνδυασμό προς τα άρθρα 666, 667, 670 έως 676 του ίδιου κώδικα, ενώ αντίγραφό της κοινοποιήθηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ Λαυρίου για την απώλεια εισοδήματος, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 10 του ν. 489/1976, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 10 περ, η’ του ν. 2741/28-9-1999 (βλ. την 6099/15-9-2004 έκθεσης επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών  Πρεβεζιάνου). Είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 299, 330 εδ, β, 345, 346, 481 επ„ 914, 926, 929, 932 ΑΚ 176, 191 παρ. 2, 907, 908 ΚΠολΔ, 2, 4, 9 και 10 ν.ΓΠΝ/1911, 19 παρ, 1β του ν, 489/1976 και πρέπει να εξεταστεί ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Με την από 25-5-2001 (αριθ.έκθ.κατ. 4586/28-5-2001) κρινόμενη παρεμπίπτουσα αγωγή, το παρεμπιπτόντως ενάγον ΝΠ1Δ με την επωνυμία «_______ » ισχυρίζεται ότι ο ζημιωθείς κυρίως εναγών έχει εναντίον των παρεμπιπτόντως εναγόμενων, οδηγού και κυρίας του φερόμενου ως ζημιογόνου αυτοκινήτου, αλλά και εναντίον του ιδίου λόγω της ιδιότητας του εν λόγω οχήματος ως ανασφάλιστου, την αξίωση αποζημίωσης που αναφέρεται στην κύρια αγωγή του, αντίγραφο της οποίας ενσωματώνεται στην κρινόμενη παρεμπίπτουσα και ότι το ίδιο, μετά την καταβολή της αιτούμενης από εκείνον αποζημίωσης θα υποκατασταθεί εκ του νόμου σε όλα τα εκ του ατυχήματος δικαιώματα του έναντι των υποχρεών- παρεμπιπτόντως εναγόμενων. Με βάση αυτό το ιστορικό ζητά, μετά

από παραδεκτό κατ’ άρθρο 223 ΚπολΔ περιορισμό του καταψηφιστικού αιτήματος σε αναγνωριστικό, να αναγνωριστεί ότι οι παρεμπιπτόντως εναγόμενοι υποχρεούνται να του καταβάλουν το ποσό που το ίδιο θα υποχρεωθεί να καταβάλει στον κυρίως ενάγοντα σε περίπτωση ευδοκίμησης της αγωγής του, με το νόμιμο τόκο από την καταβολή του. Με το περιεχόμενο αυτό η αγωγή παραδεκτός και αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού (άρθρο 31 παρ. 1 ΚΠολΔ) κατά την ειδική διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 681 Α ΚΠολΔ σε συνδ. με τα άρθρα 666, 667, 670 ως 676 του ίδιου Κώδικα. Είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 297, 341, 926, 927 ΑΚ, 69 παρ. 1ε, 70, 176, 191 παρ, 2, 283 ΚπολΔ, 19 παρ. 1β, 4, ν. 489/1978 και πρέπει να εξεταστεί ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την ανωμοτί εξέταση των δύο πρώτων κυρίως εναγόμενων στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού κατά τη δικάσιμο της 25-11­-2003, που περιέχονται στα ταυτάριθμα με την 1865/2002 μη οριστική απόφαση πρακτικοί δημόσιας συνεδρίασης του παρόντος Δικαστηρίου υπό άλλη σύνθεση, την ανωμοτί εξέταση του κυρίως ενάγοντας που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημοσίας συνεδρίασης του ίδιου Δικαστηρίου, τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν, τα οποία λαμβάνονται υπόψη προς άμεση ή έμμεση απόδειξη, για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (άρθρα 336 παρ. 3, 339 και 395 ΚπολΔ) και από τα διδάγματα της κοινής πείρας (άρθρο 336 παρ. 4 ΚΠολΔ) αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Στο Λαύριο, στις 28-5-1999, ημέρα Παρασκευή και περί ώρα 23.00, ο υρίως ενάγων, οδηγώντας τη με αριθμό κυκλοφορίας _______ δίκυκλη μοτοσικλέτα κυριότητος και κατοχής του, κινούνταν στο προς περιφερειακή οδό Λαυρίου ρεύμα της οδού _______ , η οποία είναι διπλής κατεύθυνσης, με πλάτος οδοστρώματος στο σημείο 7,10 μ., χωρίς λωρίδες κυκλοφορίας. Κατά τον ίδιο χρόνο ο πρώτος εναγόμενος, οδηγώντας το με αριθμό κυκλοφορίας ______ αυτοκίνητο, μάρκας Φίατ 127 κυριότητος της δεύτερης, το οποίο ήταν ανασφάλιστο και συνεπώς συνυπόχρεο για την αποκατάσταση, των ζημιών που αυτό θα προκαλέσει σε τρίτους είναι και το τρίτο εναγόμενο, κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα της ίδιας οδού, με κατεύθυνση προς κεντρική πλατεία Λαυρίου. Λίγο πριν τη συμβολή της εν λόγω οδού με την οδό 25 Μαρτίου, λοξώς αριστερά σε σχέση με την πορεία του, προτιθέμενος να αλλάξει κατεύθυνση και να εισέλθει σε αυτήν, το έπραξε χωρίς να ελέγξει και χωρίς να επιτρέψει τη διέλευση των οχημάτων που κινούνταν αντίθετα στο οδόστρωμα που επρόκειτο να εγκαταλείψει, όπως η ανωτέρω μοτοσικλέτες με συνέπεια εισερχόμενος στο ρεύμα κίνησης αυτής, να παρεμβληθεί αιφνιδίως στην τροχιά της  και  οδηγός της, μη έχοντας δυνατότητα αποφευκτικού ελιγμού λόγω της μικρής απόστασης του αυτοκίνητου από τη δική του θέση, να επιπέσει στο εμπρόσθιο αριστερό τμήμα αυτού με το εμπρόσθιο τμήμα της. Σαφείς και πειστικές ως προς τις ανωτέρω συνθήκες του ατυχήματος και κυρίως ως προς την ταυτότητα του ζημιογόνου αυτοκινήτου είναι οι από 8-7-1999 και 20-7-1999 αντίστοιχα προανακριτικές καταθέσεις των μαρτύρων _______ ενεπλάκη στο τροχαίο ατύχημα αλλά ήταν το _______ μάρκας Φίατ 127 μαύρου χρώματος, ιδιοκτησίας της δεύτερης, το οποίο στερείται ασφαλιστικής κάλυψης. Τα ίδια, εξάλλου, δέχτηκε και το Δ’ Τριμελές Εφετείο Πλημ/των Αθηνών και κήρυξε ένοχο τον πρώτο εναγόμενο για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή, που έγινε κατά την οδήγηση του με αριθμό κυκλοφορίας _______ αυτοκινήτου μάρκας Φίατ 127 καθώς και για την κυκλοφορία αυτού ως ανασφάλιστου. Ο, νόμιμος κατ’ άρθρα 261 ΑΚ, 19 παρ. 2 Ν. 489/1986, ισχυρισμός του τρίτου εναγόμενου ότι η εναντίον του αγωγική αξίωση έχει παραγραφεί εν επιδικία, γιατί αττό την δημοσίευση της 1865/2-5- 2003 μη οριστικής απόφασης του Δικαστηρίου αυτού, με την οποία διατάχθηκε η επανάληψη της συζήτησης, μέχρι την 17-2-2006 που κατατέθηκε η Κλήση του ενάγοντος προς επίσπευση νέας συζήτησης της υπόθεση παρήλθε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της διετίας, είναι βάσιμος και επιβεβαιώνεται ημερολογιακά, με δεδομένο ότι ανάμεσα στις ανωτέρω διαδικαστικές πράξεις του Δικαστηρίου και του ενάγοντας αντίστοιχα ο ενάγων δεν επικαλείται, ούτε άλλωστε αποδείχθηκε, ότι μεσολάβησαν άλλα διακόπηκα της παραγραφής γεγονότα. Επομένως, η αγωγή πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη ως προς το τρίτο εναγόμενο λόγω παραγραφής εν επιδικία, δεκτής γενόμενης ως και ουσιαστικά βάσιμης της ανωτέρω ένστασής του. Κατά τα λοιπά, αποδείχθηκε ότι από το ένδικο ατύχημα η μοτοσικλέτα του ενάγοντος υπέστη ζημιές στα παρακάτω αναφερόμενα μέρη, για την αποκατάσταση των οποίων δαπάνησε το συνολικό ποσό των 216.748 δρχ. και ήδη 636,09 ευρώ, όπως προκύπτει από το 718/7-12-1999  δελτίο αποστολής της επιχείρησης ανταλλακτικών μοτοσικλετών του _______ _______ και την 99/7-12-1999 απόδειξη παροχής υπηρεσιών του συνεργείου μοτοποδηλάτων _______ _______ και ειδικότερα: Α) για αγορά ανταλλακτικών, δηλαδή φλας εμπρόσθιο, πλάκα δισκόφρενου, φτερό εμπρόσθιο, στεφάνι εμπρόσθιας ρόδας, πλαστικό εμπρόσθιου φτερού δεξιού και αριστερού, καλάθι τιμονιού άνω και κάτω, φανάρι εμπρόσθιο, μάσκα πιρουνιού, σταυρό τιμονιού,  τιμόνι, βάση τιμονιού και καπάκι εμπρόσθιου φτερού το ποσό των 134.148 δρχ. και ήδη 393,39 ευρώ και Β) για εργασίες επισκευής, δηλαδή αντικατάσταση των ανωτέρω βλαβέντων τμημάτων, ίσιωμα σκελετού μοτοσικλέτας, εμπρόσθιου πιρουνιού και εμπρόσθιας ράντας ‘ το ποσό των 82.600 δρχ. και ήδη 340 ευρώ. Παρά την ανωτέρω επισκευή των υλικών ζημιών που υπέστη η μοτοσικλέτα του ενάγοντας, μάρκας Kawasaki, 111 cc, επήλθε μείωση της εμπορικής της αξίας, κυρίως λόγω της παρατηρούμενης τάσης να αποφεύγεται από το αγοραστικό κοινό η αγορά επισκευασμένων οχημάτων, επειδή υπάρχουν υπόνοιες πως αυτά έχουν κρυμμένα ελαττώματα, που μπορούν να εμφανισθούν μεταγενεστέρους. Η μείωση αυτή, με δεδομένη την παλαιότητα της μοτοσικλέτας, η οποία κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στις 31-8-1998, όπως προκύπτει από το προσκομιζόμενο αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας της, το είδος και την έκταση των ανωτέρω ζημιών και την αγοραστική της αξία κατά το χρόνο του ατυχήματος, η οποία ανέρχονταν κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας σε 1.400 ευρώ, την επιμελημένη επισκευή της σε συνεργείο επιλογής του πρώτου ενάγοντος, καθώς και την αντικατάσταση- των βλαβέντων μερών με καινούργια ανταλλακτικά, ανέρχεται σε 150 ευρώ, κατά μερική παραδοχή του αιτούμενου κονδυλίου των 293,47 ευρώ. Ο εναγών επίσης τραυματίστηκε κατά την ένδικη σύγκρουση και συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από το 03/04/5697/19-7-1999 πιστοποιητικό του νοσοκομείου «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» υπέστη οπίσθιο εξάρθρημα αριστερού ισχίου με κάταγμα κοτύλης αριστερά. Πραγματοποιήθηκε ανάταξη υπό αναισθησία του εξαρθρήματος του ισχύου κατά την ημέρα της εισαγωγής του και στις 10-6-1999 πραγματοποιήθηκε εσωτερική οστεοσύνθεση της κοτύλης και παρέμεινε κλινήρης με σκελετική έλξη μέχρι 19-7-1999, ενώ κρίθηκε ότι χρήζει έχρηζε αναρρωτικής άδειας επί τρίμηνο. Για το χρονικό διάστημα από την έξοδό του από το νοσοκομείο, εφόσον πριν διστρέφονταν εντός αυτού, και επί τρίμηνο μέχρι την αποθεραπεία του αυτός είχε ανάγκη από βελτιωμένη διατροφή, απαραίτητη για την αποκατάσταση της οστικής μάζας σε σοβαρά κατάγματα όπως οι  ανωτέρω και δαπάνησε, πέραν των εξόδων για τη συνήθη διατροφή του, το ποσό των 4 ευρώ ηρερησίως κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και συνολικώς το ποσό των 360 (90 ημ. X 4 ευρώ), κατά μερική παραδοχή του αιτούμενου ποσού των 1.056,49 ευρώ. Επιπλέον αυτός πριν το ατύχημα εργαζόταν ως σερβιτόρος στην επιχείρηση σνακ- μπαρ, φαστ-φουντ της _______ _______ στο _______ και κέρδιζε το ποσό των 51.624 δρχ. και ήδη 151,50 ευρώ το δεκαπενθήμερο, δηλαδή 303 ευρώ μηνιαίους, όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη  βεβαίωση αποδοχών για το χρονικό διάστημα από 14-5 ως 28-5-1999 και επομένως για το χρονικό διάστημα από 28-5-1999 ως 19-10-1999 που δεν ήταν σε θέση να εργαστεί απώλεσε το συνολικό ποσό των 1.500 ευρώ, που αντιστοιχεί στις συνολικές ακαθάριστες (μικτές) αποδοχές του, δηλαδή εκείνες στις οποίες περιλαμβάνονται και οι νόμιμες κρατήσεις που ο εργοδότης πρέπει να παρακρατεί για τις αποδοχές του μισθωτού (ΑΠ 1332/2003 ΕΠΙΔΙΚΙΑ 2004,23, ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1535/2002 ΕλλΔνρ 45.1024, ΑΠ 1056/2000 ΕΛλΔΝη 42.387), το οποίο και θα κέρδιζε μετά πιθανότητας και κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων από την ανωτέρω εργασία του αν δεν είχε τραυματιστεί, κατά μερική παραδοχή του αιτούμενου ποσού του 1,000.000 δρχ, και ήδη 2.934,70 ευρώ. Να σημειωθεί ότι για την ανωτέρω αιτία ο ενάγων δεν έλαβε καμία ασφαλιστική παροχή από το !ΚΑ, όπως προκύπτει από την 1405/2001 βεβαίωση του Διευθυντή του υποκαταστήματος Λαυρίου όπου υπάγεται. Τέλος αυτός, εξαιτίας του τραυματισμού του από το ένδικο ατύχημα, υπέστη ηθική βλάβη, για την αποκατάσταση της οποίας πρέπει να του επιδικασθεί χρηματική ικανοποίηση ύψους 10.000 ευρώ, το οποίο κρίνεται εύλογο και δίκαιο σταθμίζονταν, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το ατύχημα, τα διδάγματα της κοινής πείρας, την αποκλειστική υπαιτιότητα του πρώτου εναγόμενου, το είδος της σωματικής βλάβης που επήλθε και την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των διαδίκων φυσικών προσώπων.

Μετά τα παραπάνω, η κρινόμενη κυρία αγωγή πρέπει να απορριφτεί ως προς το τρίτο εναγόμενο, να γίνει εν μέρει δεκτή ως και ουσιαστικά βάσιμη για τους δύο πρώτους και να υποχρεωθούν αυτοί να καταβάλουν στον ενάγοντα. εις ολόκληρον έκαστος, το συνολικό ποσό των 12.646J39 (636.09 + 150 + 360 + 1.500 +- 10.000) ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση, Το αίτημα να κηρυχθεί η παρούσα προσωρινώς εκτελεστή πρέπει να γίνει δεκτό, γιατί συντρέχουν εξαιρετικοί λογοι προς τούτο, που συνίσταται στην ανάγκη άμεσης οικονομικής ενίσχυσης του ενάγοντας μετά την ανωτέρω ζημία του από αποκλειστική υπαιτιότητα του πρώτου εναγόμενου αλλά και στη δημιουργία αντισταθμίσματος λόγω της ηθικής βλάβης που υττέστη. Τα δικαστικά έξοδα αυτού, κατά το ανάλογο της νίκης του τμήμα, βαρύνουν τους δύο πρώτους εναγόμενους (άρθρο 178 ΚΠοΛΔ) κατά το οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό. Τέλος, το Δικαστήριο δεν θα ασχοληθεί με την παρεμπίπτουσα αγωγή του τρίτου εναγόμενου, γιατί αυτή ασκήθηκε υπό την αίρεση ευδοκίμησης της κύριας, μετά την απόρριψη της οποίας ως προς αυτό καθίσταται σνευ αντικειμένου (Κρητικός 3Π έκδοση σελ. 789 αριθ. 2343).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει κατ’ αντιμωλίαν α) την από 2-4-2001 (αριθ.έκθ.κατ. 2906/2-4-2001) κυρία αγωγή του _______ _______  του _______  κατά των 1) _______ _______ του _______ , 2) _______ ______ του _______  3) ΝΠΙΔ με την επωνυμία «_______ » και β) Την από 25-5-2001 (αριθ. Έκθ. κατ. 2586/2001) παρεμπίπτουσα αγωγή του τρίτου κυρίως εναγόμενου κατά των λοιπών κυρίως εναγομένων.

Απορρίπτει την κυρία αγωγή ως προς το τρίτο εναγόμενο.

Δέχεται εν μέρει αυτήν κατά τα λοιπά.

Υποχρεώνει τους δύο πρώτους εναγόμενους να καταβάλλουν στον ενάγοντα τα συνολικό ποσό των δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων , σαράντα έξι ευρώ και εννέα λεπτών (12.646,09), με το νόμιμο τόκο από την επίδοση  της αγωγής μέχρι την εξόφληση.

Κηρύσσει την παρούσα προσωρινούς- εκτελεστή ,

Καταδικάζει τους δυο πρώτους εναγόμενους σε τμήμα των δικαστικών εξόδων του ενάγοντας, ύψους επτακοσίων (700) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη, δημοσία συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στην Αθήνα στις 18/3/2006 χωρίς να τταρευρισκανται οι διάδικοι και οι Πληρεξούσιοι Δικηγόροι τους.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ