fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Αριθμός 70/2008

Μισθωτικές διαφορές και διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών και
διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους.

Το Δικαστήριο που αποτελείται από την Ειρηνοδίκη Σοφία Μαρσουφανίδου και το Γραμματέα Θεοφάνη Καπαραλιώτη συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 23/9/2008 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ: 1) _______ _______  _______  2) _______  συζύγου _______ _______  το γένος _______  _______  , κατοίκων δημοτικού διαμερίσματος _______  του δήμου Σαλαμίνας Αττικής, οδός _______  , η οποίοι εμφανίστηκαν με την πληρεξούσια δικηγόρο τους Ιωάννα Μαρώση.

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: _______  _______  _______  , κατοίκου δημοτικού διαμερίσματος _______  του δήμου Σαλαμίνας Αττικής, ο οποίος κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το έκθεμα εμφανίστηκε αυτοπροσώπως.

Οι ενάγοντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 22/1/2008 αγωγή τους, η οποία κατατέθηκε στο δικαστήριο με αύξοντα αριθμό 49/11/3/2008 και προσδιορίστηκε για να εκδικαστεί στις 20/5/2008. Κατά τη δικάσιμο εκείνη η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε στη σημερινή δικάσιμο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι ενάγοντες και ο εναγόμενος ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 595 εδ.α’ΑΚ, το μίσθωμα καταβάλλεται στις συμφωνημένες ή στις συνηθισμένες προθεσμίες, ενώ κατά το άρθρο 66 ΕισΝΚΠολΔ, αν ο μισθωτής καθυστερήσει το μίσθωμα από δυστροπία, ο εκμισθωτής έχει δικαίωμα να ζητήσει να του αποδοθεί το  μίσθιο όσο διαρκεί η μίσθωση και αν δεν την κατήγγειλε με το άρθρο 597 ΑΚ. Δυστροπία υπάρχει όταν ο μισθωτής περιέλθει σε υπερημερία περί την καταβολή του οφειλόμενου μισθώματος, η οποία τεκμαίρεται από μόνη την άπρακτη παρέλευση της καθορισμένης ημέρας της πληρωμής του, αίρεται δε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 341, 342 ΑΚ, μόνο αν ο μισθωτής επικαλεστεί και αποδείξει εύλογη αιτία καθυστέρησης. Εξάλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 661 ΚΠολΔ, σε περίπτωση επανειλημμένης καθυστέρησης του μισθώματος από δυστροπία δεν εφαρμόζεται η διάταξη αυτή για κατάργηση της δίκης σε περίπτωση καταβολής όλων των μισθωμάτων που οφείλονται και των εξόδων ενώπιον του δικαστηρίου μέχρι το τέλος της συζήτησης στο ακροατήριο. Επανειλημμένη δυστροπία υπάρχει όχι μόνο όταν η καταβολή των μισθωμάτων που καθυστερούνται επιτυγχάνεται με την προσφυγή στο δικαστήριο, αλλά και όταν γίνεται μετά από απλή, ακόμη, διαμαρτυρία. Τέλος ως μίσθωμα θεωρούνται και το τέλος χαρτοσήμου, οι δαπάνες κοινοχρήστων και οι τόκοι υπερημερίας των καθυστερούμενων μισθωμάτων, οι οποίοι τρέχουν με την παρέλευση της δήλης ημέρας καταβολής των μισθωμάτων χωρίς όχληση, καθώς και κάθε άλλη συναφής υποχρέωση του μισθωτή, όπως τα τέλη κατανάλωσης νερού και ηλεκτρικού ρεύματος (ΑΠ 1133/1995 Δ/νη 1996.1586, ΑΠ 551/1992 και ΑΠ 1020/1991 Δ/νη 34.1080, ΑΠ 1496/1986 ΝοΒ 35.928, ΕφΑΘ 7062/1988 Δ/νη 31.1524, ΕφΑΘ 7993/1986 Δ/νη 28.1279, ΕφΠειρ 43/1998 Δ/νη 39.443, ΠολΠρωτΘεσ 1830/1987 Αρμ 1987.935, ΕιρΑλμυρού 84/1991 ΑρχΝ 1993.268, ΕιρΠάρου 59/1990 ΑρχΝ 1992.282).

Στην προκειμένη περίπτωση, οι ενάγοντες ζητούν με την κυρία βάση της αγωγής τους, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος μισθωτής 1) να τους αποδώσει κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας τους τη χρήση του μίσθιου ακινήτου, δηλαδή ενός επαγγελματικού χοίρου, που βρίσκεται στην περιοχή _______  _______  του δήμου Σαλαμίνας Αττικής, του οποίου το μηνιαίο μίσθωμα, προκαταβαλλόμενο την 1η ημέρα κάθε μισθωτικού μήνα, ανέρχεται σε 350€, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το τέλος χαρτοσήμου (3,6%), για το λόγο ότι, ο τελευταίος έχει καταστεί επανειλημμένα δύστροπος, διότι, αν και επανειλημμένα οχλήθηκε, ήδη καθυστερεί από δυστροπία να τους καταβάλει τα μισθώματα των μηνών από Σεπτεμβρίου 2007 έως και Μαρτίου 2008, συνολικού ποσού 2263,306. Επικουρικής ζητούν να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να τους αποδώσει τη χρήση του μίσθιου ακινήτου λόγω λύσης της μίσθωσης συνεπεία της καταγγελίας της για κακή χρήση αυτού 2) να τους καταβάλει τα καθυστερούμενα μισθώματα ποσού 2263,306, τα κατά το άρθρο 69 ΚΠολΔ μισθώματα των μηνών Απριλίου 2008 έως κα, Σεπτεμβρίου 2008 ποσού 21006, που θα καταστούν απαιτητά μέχρι τη συζήτηση της αγωγής με το νόμιμο τόκο, καθώς και τη σύμφωνη θείσα εγγυοδοσία ποσού 7006 έναντι μελλοντικού του χρέους, που τυχόν θα παρέμενε ανεξόφλητο. Η αγωγή, στο δικόγραφό της οποίας σωρεύονται 1) αγωγή απόδοσης του μισθίου και 2) αγωγή καταβολής μισθωμάτων, αρμοδίως ασκείται καθ’ύλη και κατά τόπο στο δικαστήριο αυτό ( άρθρα 14 παρ. 1 εδ.β· και 29 ΚΠολΔ, 48 παρ. 1 ΠΔ 34/1995), για να συζητηθεί κατά την ειδική διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 647 επ. του ΚΠολΔ. και είναι νόμιμη κατά την κύρια βάση της αγωγής απόδοσης του μισθίου, καθώς επίσης και κατά τη βάση της καταβολής των καθυστερούμενων μισθωμάτων, διότι στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 66 του ΕισΝΚΠολΔ, 574,595,341,361,345,346 ΑΚ, 15 ΠΔ 34/1995, 68, 76 παρ. 1, 661, 910, 176 ΚΠολΔ Επομένως πρέπει να εξεταστεί η ουσιαστική βασιμότητα της αγωγής, διότι για το παραδεκτό της συζήτησης της αίτησης απόδοσης του μισθίου προσκομίζεται πιστοποιητικό της αρμόδιας ΔΟΥ, για να αποδειχθεί ότι δηλώθηκαν τα μισθώματα της τελευταίας διετίας (άρθρο 81 παρ.3 και 88 παρ. 1α ν 2238/1994, 10 παρ. 1αν 2523/1997, βλ. το υπ’ αριθμ.6410/28/5/2008 πιστοποιητικό της Δ.Ο.Υ Σαλαμίνας) και έχει καταβληθεί το δικαστικό ένσημο που αναλογεί στο αντικείμενο της αίτησης καταβολής των καθυστερούμενων μισθωμάτων (βλ αγωγόσημο 10678330 τύπου Β Σειράς VI).

Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα απόδειξης και την ένορκη εξέταση του εναγομένου ως διαδίκου που περιέχονται στα πρακτικά της συνεδρίασης, τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι ενάγοντες είτε προς άμεση απόδειξη είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, τους ισχυρισμούς των διαδίκων που περιέχονται των μεν εναγόντων στις προτάσεις τους και του εναγομένου στα πρακτικά της συζήτησης της υπόθεσης και γενικά από όλη την διαδικασία αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: οι ενάγοντες εκμίσθωσαν στον εναγόμενο έναν υπόγειο επαγγελματικό χώρο της συγκυριότητάς τους κατά το 1/2 εξ’ αδιαιρέτου, εμβαδού 200τμ, που βρίσκεται στο _______  του δήμου Σαλαμίνας Αττικής στον οδό _______  , για να τον χρησιμοποιήσει ως οινοπωλείο. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίστηκε για ένα (1) χρόνο από τις 17/9/2007 έως 16/9/2008 με μηνιαίο μίσθωμα 350€, στο οποίο συμπεριλαμβανόταν και το τέλος χαρτοσήμου (3,6%), που βάρυνε κατά τη συμφωνία τους το μισθωτή, το οποίο θα προκαταβαλλόταν την πρώτη ημέρα κάθε μήνα. Συμφωνήθηκε ακόμη ο εναγόμενος να πληρώνει τους λογαριασμούς ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ, καθώς επίσης να καταβάλλει 700€ ως εγγυοδοσία για την εξόφληση τυχόν μελλοντικού χρέους του (ΑΠ 1473/2004 Δ/νη 46.811). Ο εναγόμενος αν και χρησιμοποιούσε ανενόχλητα το μίσθιο μέχρι τις 25/5/2008, οπότε η μίσθωση λύθηκε με αντισυμφωνία, σε εκτέλεση της οποίας ο εναγόμενος μισθωτής απέδωσε το μίσθιο στους εκμισθωτές και εκείνοι το παρέλαβαν με σκοπό τη λύση της μίσθωσης (ΕφΠειρ 199/2006 ΠειρΝομ 2006.314), όπως αποδεικνύεται και από την με ημερομηνία 23/5/2008 απόδειξη παραλαβής των κλειδιών του μισθίου, καθυστερούσε από δυστροπία, παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες των εναγόντων, την καταβολή των μισθωμάτων των μηνών Σεπτεμβρίου 2007 έως και Μαρτίου 2008 ποσού 2450€ (7μήνες X 350€), καθώς και τα μισθώματα των μηνών Απριλίου 2008 έως και 22/5/2008 ποσού 420€ (350€ + 70€ (7ημΧ 11,67€), που έγιναν απαιτητά μέχρι τη λύση της μίσθωσης και την αποχώρηση του εναγομένου από το μίσθιο (23/5/2008) και συνολικά το ποσό των 2870€. Επί πλέον δεν κατέβαλε στη ΔΕΗ την κατανάλωση ρεύματος κατά τη διάρκεια χρήσης του μισθίου ποσού 492€. Συνεπεία της άρνησης αυτής ο εναγόμενος περιήλθε σε υπερημερία ως προς την καταβολή του μισθώματος. Μετά τη λύση της μισθωτικής σύμβασης και την απόδοση από τον εναγόμενο του μισθίου στους ενάγοντες η αγωγή απόδοσης του μίσθιου ακινήτου δεν έχει αντικείμενο δικαστικής προστασίας και η σχετική αγωγή πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη. Ο εναγόμενος, όμως, έχει υποχρέωση να καταβάλει σ’ αυτούς ανάλογα το ποσό των καθυστερούμενων μισθωμάτων 2870€ (2450€ + 420,02€) με τους ληξιπρόθεσμους τόκους, καθώς και το ποσό των 492€, που πρέπει να καταβληθεί νομιμοτόκως ως εγγυοδοσία. Συνολικά δε πρέπει να τους καταβάλει το ποσό των 3362€ Κατόπιν αυτών η αγωγή απόδοσης του μισθίου πρέπει να απορριφθεί, ενώ η αγωγή καταβολής των μισθωμάτων πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη. Η απόφαση θα κηρυχθεί υποχρεωτικά προσωρινά εκτελεστή. Η δικαστική δαπάνη
των εναγόντων θα επιβληθεί κατά ένα μέρος σε βάρος του εναγομένου λόγω της μερικής νίκης και ήττας των διαδίκων (άρθρο 178 ΚπολΔ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ’αντιμωλία των διαδίκων Απορρίπτει την αγωγή απόδοσης του μισθίου Δέχεται εν μέρει την αγωγή καταβολής μισθωμάτων Υποχρεώνει την εναγόμενο να καταβάλει στον κάθε ένα από τους ενάγοντες το ποσό των 1681 € και ειδικότερα το ποσό των 175€ με το νόμιμο τόκο από τις 17/9/2007, το ποσό των 175€ με το νόμιμο τόκο από τις 17/10/2007 το ποσό των 175€ με το νόμιμο τόκο από τις 19/11/2007, το ποσό των 175€ με το νόμιμο τόκο από τις 17/12/2007, το ποσό των 175€ με το νόμιμο τόκο από τις 17/1/2008, το ποσό των 175€ με το νόμιμο τόκο από τις 18/2/2008, το ποσό των 175€ με το νόμιμο τόκο από τις 17/3/2008, το ποσό των 175€ με το νόμιμο τόκο από τις 17/4/2008, το ποσό των 35€ με το νόμιμο τόκο από τις 19/5/2008 και το ποσό των 246€ με το νόμιμο τόκο από την επόμενη ημέρα της επίδοσης της αγωγής.

Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή.

Επιβάλλει μέρος της δικαστικής δαπάνης των εναγόντων σε βάρος του εναγομένου, την οποία ορίζει σε 150€.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Σαλαμίνα Αττικής σε έκτακτη συνεδρίαση του δικαστηρίου στις 11/11/2008 χωρίς την παρουσία των διαδίκων και της πληρεξούσιας δικηγόρου των εναγόντων.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ