fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Aριθμός απόφασης: Α 1437/2020

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ

4ο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 10.10.2019, με δικαστή την Ελένη Στασινάκη, Πρωτοδίκη Διοικητικών Δικαστηρίων και γραμματέα την Ιφιγένεια Γεωργακοπούλου, δικαστική υπάλληλο,

για να δικάσει την ανακοπή με χρονολογία κατάθεσης 15.10.2018 (αριθ. καταχ. _________________)

του _________ _______________, κατοίκου _________ (οδός ________ ______________ αρ. ___), ο οποίος παραστάθηκε με την από 9.10.2019 δήλωση, κατ’ άρθρο 133 παρ. 2 εδ. ε΄ του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, του πληρεξούσιου δικηγόρου του Χρήστου Οικονομάκη,

κατά του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «_______________ _____________ ______________ ___________ (_____________.)», που εκπροσωπείται νόμιμα από το Διοικητή του και εν προκειμένω από τον Προϊστάμενο της ________________ _________________________ του ____________ __________ __________ __________ (___________.) _____________, ___________ και __________ ________ και παραστάθηκε με την από 9.10.2019 δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Ανδριάννας Στίγκα.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση, το Δικαστήριο μελέτησε τα σχετικά έγγραφα.

H κρίση του είναι η εξής:

1. Επειδή, με την κρινόμενη ανακοπή, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το οφειλόμενο παράβολο (σχετ. το με κωδικό πληρωμής ___________________ ηλεκτρονικό παράβολο της Γ.Γ.Π.Σ. και η συναφής απόδειξη ηλεκτρονικής εξόφλησης μέσω της τράπεζας ________ ________), ζητείται, παραδεκτώς, η ακύρωση της υπ’ αριθ. ____________ έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Αθήνας Μάρθας Πετροπούλου. Με την ως άνω πράξη επιβλήθηκε αναγκαστική κατάσχεση σε ακίνητο του ανακόπτοντος στον _________, με την ιδιότητα του τελευταίου ως ομορρύθμου εταίρου της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «______________ ____.», για οφειλές της εν λόγω εταιρείας προς το καθ’ ου συνολικού ποσού 187.630,23 ευρώ.

2. Επειδή, ο Εμπορικός Νόμος (B.Δ. της 19 Απριλίου/1 Μαΐου 1835) όριζε στο άρθρο 22 ότι «Οι ομόρρυθμοι συνεταίροι, οι αναφερόμενοι εις το καταστατικόν της εταιρίας έγγραφον, υπόκεινται αλληλεγγύως εις όλας τας υποχρεώσεις της εταιρείας, αν και υπογεγραμμένας παρ’ ενός μόνου των συνεταίρων, υπό την εμπορικήν όμως επωνυμίαν» και στο άρθρο 23 ότι «Ετερόρρυθμος εταιρεία είναι η συσταινομένη μεταξύ ενός ή πολλών συνεταίρων, αλληλεγγύως υπευθύνων, και ενός ή πολλών συνεταίρων, απλών χρηματοδοτών, οι οποίοι ονομάζονται ετερόρρυθμοι, ή καθ` ετερορρυθμίαν συνεταίροι.». Τα ανωτέρω άρθρα καταργήθηκαν από την έναρξη ισχύος (11.4.2012) του ν. 4072/2012 (Α΄ 86), ο οποίος εφαρμόζεται και στις εταιρείες που κατά την έναρξη της ισχύος του δεν τελούν σε εκκαθάριση ή σε πτώχευση (άρθρο 294) και ορίζει στο άρθρο 249 ότι «1. Ομόρρυθμη είναι η εταιρεία με νομική προσωπικότητα που επιδιώκει εμπορικό σκοπό και για τα χρέη της οποίας ευθύνονται παράλληλα όλοι οι εταίροι απεριόριστα και εις ολόκληρον. …» και στο άρθρο 271 ότι «1. Ετερόρρυθμη εταιρεία είναι η εταιρεία με νομική προσωπικότητα, που επιδιώκει εμπορικό σκοπό και για τα χρέη της οποίας ένας τουλάχιστον από τους εταίρους ευθύνεται περιορισμένα (ετερόρρυθμος εταίρος), ενώ ένας άλλος τουλάχιστον από τους εταίρους ευθύνεται απεριόριστα (ομόρρυθμος εταίρος). 2. Εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση στο παρόν κεφάλαιο, στην ετερόρρυθμη εταιρεία εφαρμόζονται οι διατάξεις για την ομόρρυθμη εταιρεία.».

3. Επειδή, περαιτέρω, οι διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε. – ν.δ. 356/1974, Α΄ 90) εφαρμόζονται αναλόγως για την είσπραξη των απαιτήσεων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. από ληξιπρόθεσμες εισφορές και συναφείς επιβαρύνσεις, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 του α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179). Περαιτέρω, ο Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει για τις οφειλές (φορολογικές ή μη) για τις οποίες αποκτήθηκε νόμιμος τίτλος έως 1.1.2014, όριζε στο άρθρο 2 ότι «1. Η είσπραξις των δημοσίων εσόδων ανατίθεται εις τα Δημόσια Ταμεία, …. ενεργείται δε δυνάμει νομίμου τίτλου. … 2. Νόμιμος τίτλος είναι: α) Η κατά τους κειμένους νόμους βεβαίωσις και ο υπό των αρμοδίων Διοικητικών ή ετέρων αρμοδίων κατά νόμον Αρχών προσδιορισμός του εισπρακτέου ποσού, του είδους του εσόδου και της αιτίας δι’ ην οφείλεται. …» και στο άρθρο 4 ότι «1. Άμα τη βεβαιώσει ποσού τινός εις το Δημόσιον Ταμείον ως δημοσίου εσόδου ο Διευθυντής του Δημοσίου Ταμείου υποχρεούται επί πειθαρχική αυτού ευθύνη να αποστείλη προς τον οφειλέτην ατομικήν ειδοποίησιν, δυνάμενος και να κοινοποιήση ταύτην, περιέχουσαν τα στοιχεία του οφειλέτου, το είδος και το ποσόν του χρέους, το οικονομικόν έτος εις ο ανήκει τούτο, τον αριθμόν και την χρονο-λογίαν του τριπλοτύπου βεβαιώσεως και την χρονολογίαν πληρωμής του χρέους ή εκάστης δόσεως εις περίπτωσιν καταβολής εις δόσεις. Η ειδοποίησις αύτη αποστέλλεται προς τον οφειλέτην δια της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας ή δι’ υπαλλήλων του Δημοσίου Ταμείου. … 2. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον κοινοποιουμένη ατομική ειδοποίησις δεν εξομοιούται προς την επιταγήν προς πληρωμήν. 3. Η παράλειψις αποστολής της κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου ειδοποιήσεως ουδεμίαν ασκεί επίδρασιν επί του κύρους των κατά του οφειλέτου λαμβανομένων αναγκαστικών μέτρων». Ακολούθως, ο ίδιος ως άνω Κώδικας, όπως οι διατάξεις των άρθρων 2 και 4 αυτού ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 7 του ν.4224/2013 (Α΄ 288, έναρξη ισχύος 1.1.2014), προβλέπει στο άρθρο 2 ότι «1. … 2. Για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων απαιτείται νόμιμος τίτλος. Με την εξαίρεση των φόρων και των λοιπών δημοσίων εσόδων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013), για τα οποία εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του ως άνω Κώδικα, νόμιμο τίτλο αποτελούν: α) Τα έγγραφα, στα οποία οι αρμόδιες αρχές προσδιορίζουν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τον οφειλέτη, το είδος, το ποσό και την αιτία της οφειλής. …» και στο άρθρο 4 ότι «Με την εξαίρεση των φόρων και των λοιπών δημοσίων εσόδων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013), για τα οποία εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του ως άνω Κώδικα, καθώς και των δημοσίων εσόδων της περίπτωσης β` της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του παρόντος Κώδικα, μετά την καταχώριση του χρέους ως δημοσίου εσόδου κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 3, η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει ατομική ειδοποίηση, την οποία, είτε αποστέλλει ταχυδρομικά στον οφειλέτη και στα συνυπόχρεα πρόσωπα είτε την κοινοποιεί σε αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.4174/2013. Στην ατομική ειδοποίηση αναφέρονται τα στοιχεία και ο αριθμός φορολογικού μητρώου, εφόσον υπάρχει, του οφειλέτη, το είδος και το ποσό του χρέους, συμπεριλαμβανομένων των τόκων που έχουν ήδη υπολογισθεί κατά την κείμενη νομοθεσία, ο αριθμός και η χρονολογία καταχώρισης του χρέους ως δημοσίου εσόδου ή ο τίτλος στον οποίο βασίζεται το χρέος, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής αυτού, η μνεία ότι από την επομένη ημέρα της λήξης της νόμιμης προθεσμίας καταβολής του χρέους και μέχρι την τελική εξόφληση αυτού υπολογίζονται οι τόκοι και το πρόστιμο του άρθρου 6 του παρόντος. … 2. Η κατά την προηγούμενην παράγραφον κοινοποιουμένη ατομική ειδοποίησις δεν εξομοιούται προς την επιταγήν προς πληρωμήν. 3. Η παράλειψης αποστολής της κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου ειδοποιήσεως ουδεμίαν ασκεί επίδρασιν επί του κύρους των κατά του οφειλέτου λαμβανομένων αναγκαστικών μέτρων.».

4. Επειδή, κατά την έννοια των διατάξεων που προαναφέρθηκαν, η ατομική ειδοποίηση ακολουθεί τη νομότυπη ταμειακή βεβαίωση του ποσού του χρέους του οφειλέτη του Δημοσίου και αποσκοπεί στο να γνωστοποιηθεί στον οφειλέτη το χρέος του και η αιτία του, ούτως ώστε να δυνηθεί αυτός να στραφεί με τα ένδικα μέσα που προβλέπει ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (ανακοπή και αναστολή εκτέλεσης), κατά της πράξης ταμειακής βεβαίωσης ή να προβεί σε ρύθμιση του χρέους του. Δεδομένου τούτου και του ότι οι διατάξεις που παρατέθηκαν στην τρίτη σκέψη της παρούσας απόφασης περί αποστολής στον οφειλέτη ατομικής ειδοποίησης πρέπει να ερμηνεύονται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 1 του Συντάγματος, η μη περιέλευση ή η καθυστερημένη περιέλευση της ατομικής ειδοποίησης στον οφειλέτη, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα να απωλέσει ο τελευταίος στάδιο δικονομικής προστασίας πριν από τη λήψη συγκεκριμένου μέτρου εκτέλεσης, όπως η κατάσχεση κινητών ή ακινήτων του, οδηγεί σε ακύρωση της πράξης αυτής εκτέλεσης, εφόσον ο οφειλέτης επικαλεσθεί το γεγονός αυτό της μη περιέλευσης ή της μη έγκαιρης περιέλευσης σε αυτόν της ατομικής ειδοποίησης (πρβλ. ΣτΕ 1074/2017, 3325/2014, 29/2013, 2701, 1806/2011 κ.α.). Ειδικότερα, στην περίπτωση των τρίτων προσώπων, αλληλεγγύως ευθυνομένων με νομικό πρόσωπο για τις οφειλές του τελευταίου, όπως είναι οι ομόρρυθμοι εταίροι ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών, που αποκτούν, κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε., την ιδιότητα του «οφειλέτη» μόνον από και δια της έκδοσης και κοινοποίησης προς αυτούς της κατ’ άρθρο 4 παρ. 1 του Κ.Ε.Δ.Ε. ατομικής ειδοποίησης, μέσω της οποίας πληροφορούνται την ύπαρξη, το ύψος και την αιτία του χρέους τους και τους παρέχεται η δυνατότητα είτε να αμυνθούν αποτελεσματικά, ασκώντας την ανακοπή της παρ. 1 του άρθρου 217 του Κ.Δ.Δ. κατά της ατομικής ειδοποίησης, με την οποία θεωρείται συμπροσβαλλομένη και η ταμειακή βεβαίωση, είτε να προβούν σε ρύθμιση του χρέους τους, αναγκαία προϋπόθεση για την λήψη κατά των ανωτέρω προσώπων οποιουδήποτε μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης συνιστά η προηγούμενη έκδοση και νόμιμη κοινοποίηση προς αυτά της ατομικής ειδοποίησης, η παράλειψη της οποίας καθιστά άκυρη τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης (πρβλ. ΣτΕ 2267/2016, 1477/2014, 29/2013 κ.α.).

5. Επειδή, περαιτέρω, ο ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προβλέπει στο άρθρο 101 ότι «1. Στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ιδρύεται Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο) με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια. 2. Το Κ.Ε.Α.Ο. έχει ως σκοπό: α) την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, β) τη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων των οφειλετών των Ασφαλιστικών Οργανισμών (μητρώο οφειλετών), τον προσδιορισμό του ύψους των οφειλόμενων ποσών την αιτία και τη χρονική περίοδο που ανάγονται, την τήρηση στατιστικών στοιχείων και αναλύσεων …». Κατ’ εξουσιοδότηση της της παραγράφου 10 του άρθρου 101 του ν.4172/2013, εκδόθηκε, μεταξύ άλλων, η Υ.Α. Φ.80000/οικ.25379/312/ 29.8.2013 (Β΄ 2699), στο άρθρο μόνο της οποίας ορίζεται ότι «Α. Διαβίβαση της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) 1. Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί διαβιβάζουν την Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής που εκδίδουν στο ΚΕΑΟ, εντός μηνός από τη σύνταξή της. … Δ. Αποστολή Ατομικής Ειδοποίησης στον οφειλέτη: Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν ανταποκριθεί εντός της ως άνω προθεσμίας των δέκα (10) εργάσιμων ημερών, και εντός μηνός από την εγγραφή της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής στο Ειδικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Εσόδων του ΚΕΑΟ, αποστέλλεται στον οφειλέτη Ατομική Ειδοποίηση. Στην Ατομική Ειδοποίηση αναγράφονται αναλυτικά το είδος και το ποσό της οφειλής ανά Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής, αναπροσαρμοσμένο στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τις διατάξεις των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών, με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις ή άλλες τυχόν επιβαρύνσεις, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την ημερομηνία έκδοσης τη Ατομικής Ειδοποίησης. Στον οφειλέτη δίνεται αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της Ατομικής Ειδοποίησης, προκειμένου να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει την οφειλή του. Η Ατομική Ειδοποίηση αποστέλλεται είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικά. Η έγγραφη ειδοποίηση αποστέλλεται με συστημένη επιστολή ή επιδίδεται με υπάλληλο το ΚΕΑΟ ή δικαστικό επιμελητή. Η ηλεκτρονική ειδοποίηση κοινοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 138), ή σύμφωνα με τις διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν για την ηλεκτρονική κοινοποίηση. Στην περίπτωση αυτή ως ημερομηνία παραλαβής της Ατομικής Ειδοποίησης θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής πρόσβασης του οφειλέτη στην εφαρμογή «Ηλεκτρονική Ενημέρωση Οφειλετών» του ΟΠΣ-ΙΚΑ, η οποία καταχωρείται ηλεκτρονικά και μπορεί να αποτυπωθεί εγγράφως. … ». Εξάλλου, στο άρθρο 25 του ν.3979/2011 (Α΄ 138), στον οποίο παραπέμπει η προαναφερθείσα διάταξη, ορίζεται ότι «1.Οι φορείς του δημόσιου τομέα μπορούν να γνωστοποιούν έγγραφα σε φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ. με χρήση ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών), εφόσον αυτά έχουν αιτηθεί ή υποδείξει το συγκεκριμένο μέσο ως προτιμώμενο ή έχουν συγκατατεθεί ρητά στη χρήση του. Τόσο η αίτηση για τη χρήση ή η υπόδειξη του προτιμώμενου ηλεκτρονικού μέσου όσο και η σχετική συγκατάθεση μπορεί να μεταδίδονται και να αποστέλλονται, σε κάθε περίπτωση, με χρήση ΤΠΕ, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις ταυτοποίησης και επιβεβαίωσης της ταυτότητας (αυθεντικοποίησης) των προσώπων. 2. Το σύστημα γνωστοποίησης πρέπει να επιτρέπει την εξακρίβωση του ακριβούς χρόνου, κατά τον οποίο έλαβε χώρα η αποστολή, παραλαβή και η πρόσβαση στο περιεχόμενο του εν λόγω εγγράφου, η οποία συνεπάγεται έναρξη των έννομων συνεπειών και των προθεσμιών, όπως αυτές που αφορούν την άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων. … Τεκμαίρεται ότι το πρόσωπο που είναι αποδέκτης του εγγράφου που γνωστοποιείται αποκτά πρόσβαση στο περιεχόμενο της γνωστοποίησης το αργότερο δέκα πλήρεις ημέρες από τη γνωστοποίηση, εκτός εάν ο αποδέκτης αποδείξει τη συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας που δεν επέτρεψαν την πρόσβαση στο περιεχόμενο του εγγράφου που γνωστοποιήθηκε με χρήση ΤΠΕ ή εφόσον αυτή η αδυναμία οφείλεται σε λόγους που αφορούν στον φορέα του δημόσιου τομέα. 3. Με γνωστοποίηση ισοδυναμεί η ηλεκτρονική πρόσβαση από τους ενδιαφερομένους στο περιεχόμενο των ενεργειών και των αντίστοιχων εγγράφων του φορέα του δημόσιου τομέα, εφόσον ο φορέας του δημόσιου τομέα μπορεί να αποδείξει με βέβαιο και ασφαλή τρόπο την πρόσβαση του ενδιαφερομένου».

6. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας, προκύπτουν τα ακόλουθα: Με την υπ’ αριθ. _________ έγγραφη παραγγελία του Διευθυντή του Περιφερειακού Κ.Ε.Α.Ο. Πειραιά διατάχθηκε η αναγκαστική κατάσχεση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας της εταιρείας με την επωνυμία «_________ ___. __________ ___.» και των κατά νόμο υπευθύνων αυτής, για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών της εταιρείας προς το καθ’ ου ύψους 127.946,77 ευρώ πλέον προσαυξήσεων ύψους 59.683,46 ευρώ, δηλαδή συνολικού ποσού 187.630,23 ευρώ. Τα ως άνω ποσά αφορούν οφειλές από πράξεις των ετών 2013 και 2014 περί επιβολής εισφορών (Π.Ε.Ε.), πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών (Π.Ε.Π.Ε.Ε.) και προσθέτου τέλους (Π.Ε.Π.Τ.). Οι ως άνω οφειλές αφορούν τα έτη 2004-2016 και βεβαιώθηκαν ταμειακώς με τις υπ’ αριθ. _______, ____,____, ____, ____, ____, __________ και ______________ και __________________ πράξεις ταμειακής βεβαίωσης του Διευθυντή του Περιφερειακού Κ.Ε.Α.Ο. ________. Σε εκτέλεση της προαναφερθείσας παραγγελίας για κατάσχεση συντάχθηκε η προσβαλλόμενη υπ’ αριθ. ______________________ έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Αθήνας Μάρθας Πετροπούλου. Με την τελευταία επιβλήθηκε, σε βάρος του ανακόπτοντος με την ιδιότητά του ως ομορρύθμου εταίρου της ανωτέρω εταιρείας, αναγκαστική κατάσχεση στο περιγραφόμενο στην ως άνω έκθεση ακίνητο του ανακόπτοντος, ευρισκόμενο επί της οδού _________ αρ. ____-____ στον ______________.

7. Επειδή, με την κρινόμενη ανακοπή, όπως αυτή αναπτύσσεται με το νομίμως κατατεθέν στις 9.10.2019 υπόμνημα, ο ανακόπτων ζητεί την ακύρωση της προσβαλλόμενης έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης, προβάλλοντας, μεταξύ άλλων, ότι ουδέποτε του κοινοποιήθηκε ατομική ειδοποίηση σχετικά με τα χρέη για τα οποία έχει επισπευσθεί σε βάρος του η διοικητική εκτέλεση, με αποτέλεσμα να έχει στερηθεί της δυνατότητας έγκαιρης παροχής προσωρινής και οριστικής δικαστικής προστασίας πριν την επιβολής της ένδικης κατάσχεσης. Αντιθέτως, το καθ’ ου ν.π.δ.δ., με την από 21.8.2019 έκθεση απόψεων και το νομίμως κατατεθέν στις 15.10.2019 υπόμνημα, υποστηρίζει, σχετικά με τον ως άνω λόγο ακύρωσης, ότι εστάλη ηλεκτρονικά στον ανακόπτοντα η υπ’αριθ. ____________ ατομική ειδοποίηση, με ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάγνωσης την 25.9.2014. Περαιτέρω, υποστηρίζει ότι ο ανακόπτων τελούσε σε πλήρη γνώση των οφειλών της εταιρείας σε χρόνο προγενέστερο της κοινοποίησης της προσβαλλόμενης πράξης, δεδομένου ότι οι οφειλές της εταιρείας, της οποίας νόμιμος εκπρόσωπος είναι ο ανακόπτων, προέκυψαν από τις διαφορές μεταξύ των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων που η ίδια είχε υποβάλει και των καταβληθεισών από αυτή ασφαλιστικών εισφορών, επιπλέον, δε, οι υπεύθυνοι της εταιρείας είχαν προβεί σε ρύθμιση των ανωτέρω οφειλών. Για την υποστήριξη των ισχυρισμών του το καθ’ ου προσκομίζει, μεταξύ άλλων: α) αντίγραφο της υπ’ αριθ. _________________ ατομικής ειδοποίησης του Διευθυντή του Περιφερειακού Κ.Ε.Α.Ο. ______________, η οποία απευθύνεται προς την εταιρεία «_______________ _. ____________ _____.» και αφορά οφειλές ύψους 141.953,76 ευρώ πλέον προσαυξήσεων ύψους 35.435,91 ευρώ, περιλαμβάνονται δε σε αυτή, μεταξύ άλλων, οι ένδικες ταμειακές βεβαιώσεις πλην των υπ’ αριθ. ______________ και _______________ ταμειακών βεβαιώσεων και β) το υπ’ αριθ. _______________ έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Κ.Ε.Α.Ο., σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω ατομική ειδοποίηση αναρτήθηκε ηλεκτρονικά στο λογαριασμό της οφειλέτριας εταιρείας «________ ____ ____________________ ____.» και προσπελάστηκε, μέσω της εφαρμογής «__________ _______________ __________» του ΟΠΣ-ΙΚΑ, στις 25.9.2014.

8. Επειδή, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στις σκέψεις 2 έως 5 της παρούσας απόφασης, αναγκαία προϋπόθεση για τη νόμιμη λήψη οποιουδήποτε μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος φυσικού προσώπου, αλληλεγγύως ευθυνόμενου με νομικό πρόσωπο για τις οφειλές του τελευταίου, συνιστά η προηγούμενη έκδοση και νόμιμη κοινοποίηση προς το φυσικό αυτό πρόσωπο σχετικής ατομικής ειδοποίησης περί καταβολής από αυτό των βεβαιωθεισών οφειλών του νομικού προσώπου. Στην προκειμένη περίπτωση, το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη ότι η επικαλούμενη και προσκομιζόμενη από το καθ’ ου υπ’ αριθ. _______________ ατομική ειδοποίηση εκδόθηκε στο όνομα της οφειλέτριας εταιρείας «__________ ___ _________ _____.» και κοινοποιή-θηκε προς την τελευταία, χωρίς να επικαλείται το καθ’ ου ούτε να αποδεικνύει την έκδοση και κοινοποίηση προς τον ανακόπτοντα σχετικής ατομικής ειδοποίησης. Εξάλλου, ανεξαρτήτως αυτού, η προαναφερόμενη ατομική ειδοποίηση δεν περιλαμβάνει το σύνολο των οφειλών για τις οποίες επισπεύσθηκε η επίδικη κατάσχεση και συγκεκριμένα τις οφειλές που αντιστοιχούν στις υπ’ αριθ. υπ’ αριθ. ________,_______ και _____________ ταμειακές βεβαιώσεις. Περαιτέρω, ουδεμία επιρροή ασκεί η επικαλούμενη από το καθ’ ου γνώση του ανακόπτοντος περί των εν ευρεία εννοία βεβαιώσεων των χρεών της εταιρείας, απορριπτομένου ως αλυσιτελώς προβαλλομένου του σχετικού ισχυρισμού του καθ’ ου. Κατόπιν τούτων, το Δικαστήριο κρίνει ότι η προσβαλλόμενη έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης είναι μη νόμιμη και ακυρωτέα, λόγω της μη προηγούμενης περιέλευσης στον ανακόπτοντα σχετικής ατομικής ειδοποίησης, με αποτέλεσμα αυτός να απωλέσει στάδιο δικονομικής προστασίας, κατ’ αποδοχή ως βασίμου του σχετικού λόγου της ανακοπής. Παρέλκει δε ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών λόγων της ανακοπής.

9. Επειδή, ακολούθως, πρέπει να γίνει δεκτή η ανακοπή, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης και να αποδοθεί το καταβληθέν παράβολο στον ανακόπτοντα (άρθρο 277 παρ. 9 εδ. α΄ του Κ.Δ.Δ.). Τέλος, κατ’ εκτίμηση των περιστάσεων, πρέπει να απαλλαγεί το καθ’ ου ν.π.δ.δ. από τα δικαστικά έξοδα του ανακόπτοντος (άρθρο 275 παρ.1 εδ. ε΄ του Κ.Δ.Δ.).

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται την ανακοπή.

– Ακυρώνει την υπ’ αριθ. _________________ έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Αθήνας Μάρθας Πετροπούλου.

– Διατάσσει την απόδοση του καταβληθέντος παραβόλου στον ανακόπτοντα.

– Απαλλάσσει το καθ’ ου ν.π.δ.δ. από τα δικαστικά έξοδα του ανακόπτοντος.

Η απόφαση δημοσιεύτηκε στον Πειραιά, στο ακροατήριό του Δικαστηρίου, κατά τη δημόσια συνεδρίαση της 5.3.2020.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΣΙΝΑΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ